WYDANIE ONLINE

Okres epidemii COVID-19 to szczególne wyzwania dla pracodawców i sprawdzian dla właściwej organizacji pracy mającej na celu maksymalne ograniczenie ekspozycji na koronawirusa. Uwzględniając sposób przenoszenia się nowego czynnika biologicznego, optymalnym rozwiązaniem wydaje się być stosowanie telepracy oraz pracy zdalnej wprowadzonej w okresie epidemii. Każdy z powyższych rodzajów pracy nie może być organizowany w sposób dowolny – kwestie związane z bezpieczeństwem muszą być traktowane priorytetowo.

czytaj więcej »

Pandemia wymusiła na nas wszystkich nowe rozwiązania. Zmiany w dotychczasowych zasadach funkcjonowania nie ominęły również Państwowej Inspekcji Pracy, szczególnie jeśli chodzi o formy działań kontrolnych. Teraz kontrole mogą być prowadzone zarówno hybrydowo – czyli część kontroli odbywać będzie się w tradycyjny sposób w siedzibie firmy a cześć zdalnie, jak również całkowicie zdalnie za pośrednictwem m.in. środków komunikacji elektronicznej. Jak w praktyce przebiegać taka może przebiegać taka kontrola?

czytaj więcej »

Dnia 21 stycznia 2021 r. weszły w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego. Dotyczą one przeprowadzania kontroli źródeł promieniowania jonizującego oraz wprowadzenia nowego wzoru karty ewidencyjnej źródła wysokoaktywnego. Poznaj szczegóły wprowadzonych zmian.

czytaj więcej »

W grudniu 2021 r. ma zostać implementowana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2019 r. (2019/1937) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. To jeszcze dużo czasu. Jednak już teraz pracodawcy powinni zacząć przygotowania do wdrożenia przepisów, które za rok staną się obowiązującym prawem. Jakie obowiązki nakłada na pracodawców Dyrektywa? Kim jest tzw. sygnalista? Sprawdź i przygotuj się już teraz.

czytaj więcej »

Obecnie wielu pracodawców ma wątpliwości, kiedy powinno się wystawiać pracownikom skierowania na badania okresowe, których wykonanie zawieszone zostało na okres po ustaniu stanu epidemii. Czy zawieszenie badań obejmuje również wystawianie skierowań?

czytaj więcej »

Pomimo zawieszenia obowiązku wykonania badań okresowych pracowników – część pracowników odbyła takie badania. Pojawiły się w związku z tym wątpliwości, jak długo zachowują one swoją  ważność. Czy należy je powtórzyć  po zakończeniu epidemii? Odpowiedzi na to pytanie udzielił resort pracy. Poniżej poznasz jej szczegóły.

czytaj więcej »

Ocena ryzyka zawodowego w aspekcie stresu nie jest zjawiskiem łatwym i oczywistym. Wymaga indywidualnego podejścia, czasu i wysiłku. Niezaprzeczalna jest jednak potrzeba przeprowadzania takiego pomiaru, jak również wprowadzanie działań, które zmierzają do minimalizowania stresu w pracy, tym samym wzrostu satysfakcji z wykonywanych obowiązków. Wzrastają wówczas efekty wykonywanej pracy, co znowu przyczynia się do rozwoju organizacji. Niemal każdy pracownik doświadcza stresu w pracy. Wydaje się, że zagadnienie to jeszcze bardziej zyskuje na aktualności w ostatnich miesiącach. Sprawdź, jak dokonać oceny ryzyka zawodowego pod kątem zagrażających czynników stresogennych.

czytaj więcej »

Głównym medium służącym do gaszenia pożarów jest woda. Jaka jest wymagana ilość wody do celów ppoż. dla poszczególnych obiektów? Jakie są podstawowe problemy związane z zapewnieniem wymaganej ilości wody do wspomnianych celów? Czy można zminimalizować zapotrzebowanie wody do celów ppoż.?

czytaj więcej »

Zgodnie z art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Okres pandemii wymusił na pracodawcach zmiany w organizacji pracy i wielu pracownikom polecona została praca zdalna, wykonywana najczęściej z domu. I pojawiły się pytania – jak to jest z trzeźwością pracownika zdalnego? W tym artykule odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania.

czytaj więcej »

Wybuch pandemii postawił w trudnej sytuacji nie tylko pracodawców, ale także – lub przede wszystkim – służby bhp. W praktyce niewiele było gotowych, dostępnych od ręki rozwiązań, które pomogłyby w organizacji pracy w nowych, trudnych warunkach. Wielu szefów działów bhp czekało do ostatniej chwili, by wprowadzić działania prewencyjne, mające pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Wielu początkowo nie zdecydowało się wprowadzić ich wcale. Służby bhp zostały postawione przed trudnym zadaniem. Jak sobie poradziły? Po roku trwania pandemii możemy dokonać podsumowania.

czytaj więcej »

Poszukuje postawy prawnej do zapewnienia gabinetu/pomieszczenia dla lekarza medycyny pracy w firmie. Nasza firma z każdym rokiem rozrasta się, wzrasta zatrudnienie. Planujemy budowę nowej hali, a w związku z tym chcielibyśmy zapewnić dogodne warunki do sporadycznych wizyt lekarza podczas badań okresowych pracowników. Czy przepisy regulują kwestię takiego gabinetu?

czytaj więcej »

Czy autoklaw parowy o mocy 1700 W, pojemności 18 litrów, maksymalnym ciśnieniu 2,8 bara podlega pod UDT? Czy dla pielęgniarki obsługującej takie urządzenie wystarczy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy bhp i szkolenie z obsługi urządzenia?

czytaj więcej »

Jak prawidłowo powinien być wypełniony rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych w pozycji: ”stopnia zagrożenia spowodowanego działaniem szkodliwego czynnika biologicznego". Jak określić ten stopień narażenia? Czy ma to być forma opisowa czy jakiś inny określony sposób określenia stopnia narażenia?

czytaj więcej »

Według zeznań świadków pracownik stał w pobliżu swojego stanowiska pracy i nagle się przewrócił. Doznał szeregu obrażeń głowy. Zespół powypadkowy nie może doszukać się przyczyny zewnętrznej, ponieważ takiej nie było. Lekarz też niewiele pomógł, bo w odpowiedzi nie wskazał przyczyny wewnętrznej, np. choroby samoistnej – tylko podał, że przyczyną zewnętrzną urazu był upadek. No ale upadek musiał być czymś spowodowany. Zespół skłania się do nie uznania wypadku z powodu braku przyczyny zewnętrznej. Inne kryteria zostały spełnione. Czy działanie zespołu jest prawidłowe, czy może należało by uznać wypadek mając świadomość, że ZUS może podważyć tą decyzję?

czytaj więcej »

wiper-pixel