WYDANIE ONLINE

Wdrożenie w przedsiębiorstwie systemu zarządzania bhp ułatwia spełnienie wymagań obowiązującego prawa, ale także stwarza warunki do osiągnięcia wymiernych korzyści związanych z poprawą poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w danej jednostce. Skuteczny system zarządzania bhp to przecież zmniejszone ryzyko wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związanych z nimi strat, to przecież mniejsza absencja chorobowa pracowników, większa wydajności oraz poprawa jakości pracy. Mimo, że wytyczne i wymagania zawarte w nowej normie ISO 45001 nie odbiegają w zasadniczy sposób od tych, jakie formułowano w innych normach i dokumentach odnoszących się do systemów zarządzania bhp, to pełne dostosowanie tych systemów do wymagań nowej normy będzie na pewno wymagało dokładnej analizy procesów już wdrożonych i dotychczas stosowanych praktyk w zakresie bezpieczeństwa pracy. Więcej szczegółów w znajdziesz w poniższym artykule.

czytaj więcej »

Od dnia 29 grudnia 2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Wprowadziło ono nowy czynnik biologiczny jakim jest koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej SARS-CoV-2. Nowelizacja rozporządzenia wprowadziła zmiany, które będą oddziaływać na pracodawców zatrudniających pracowników w warunkach narażenia na działanie czynników biologicznych. Co dokładnie się zmieniło i co wprowadzone zmiany oznaczają w praktyce?

czytaj więcej »

Art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych reguluje zasady świadczenia pracy zdalnej, a więc wykonywanej poza siedzibą pracodawcy. Niestety przepis ten pomija jednak tak istotne kwestie związane z bhp i wypadkami przy pracy w trybie home office. Tymczasem podczas pracy zdalnej pracownicy ulegają wypadkom. Które przepisy należy zatem stosować?

czytaj więcej »

W obecnie obowiązujących przepisach procedura prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników nie została uregulowana. Dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) w grudniu 2020 roku zwrócił się do ministra rozwoju, pracy i technologii o przyspieszenie prac nad wprowadzeniem regulacji umożliwiającej przeprowadzanie takiej samodzielnej kontroli pracowników na obecność alkoholu, a także innych środków psychoaktywnych i odurzających. W ocenie RPO pracodawcy powinni mieć możliwość samodzielnej kontroli pracowników na obecność alkoholu czy substancji psychotropowych – z przestrzeganiem ich prawa do prywatności. Szczególnie ważne jest to – jak wskazuje RPO – w przypadku kierowców autobusów, lekarzy czy obsługi ruchu lotniczego. Jakie rozwiązania planuje wprowadzić w tym zakresie resort pracy? A co ze zgodnością proponowanych rozwiązań z przepisami o ochronie danych osobowych?

czytaj więcej »

Jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba obowiązujące obecnie przepisy nakazują zakrywanie ust i nosa. Pracodawca może jednak zwolnić pracowników z tego obowiązku. Co jednak z odpowiedzialnością pracodawcy, gdy w zakładzie pracy dojdzie do zakażenia pracownika koronawirusem?

czytaj więcej »

Niestety zachorowania pracowników, mimo zastosowanych środków ochrony przed zagrożeniami, nadal są bardzo częste. Wyobraźmy sobie sytuację, że pracownik pracujący w biurze obsługi interesanta zachorował na COVID-19. Przebywał na zwolnieniu lekarskim grudnia 2020 r. do stycznia 2021 r. Po powrocie do pracy pracownik zwrócił się do pracodawcy z prośbą o uznanie zachorowania na COVID-19 jako chorobę zawodową, twierdząc, iż do zarażenia na pewno doszło w pracy. Pracodawca wdrożył szereg środków ochrony przed zagrożeniami, m.in. każdy pracownik oraz interesant po przybyciu do budynku sądu jest zobowiązany poddać się pomiarowi temperatury ciała, zdezynfekować ręce oraz zasłonić maseczką bądź przyłbicą nos i usta, zastosowano środki ochrony zbiorowej w postaci przezroczystych ekranów z tworzyw sztucznych oddzielających pracowników od interesantów. Biuro obsługi interesantów pracuje w ograniczonym zakresie oraz w zmniejszonej ilości godzin, kontakt pracownika z interesantem nie trwa dłużej jak 15 minut. Jakie działania powinien podjąć pracodawca w związku z prośbą pracownika?

czytaj więcej »

Pracodawca który dopuszcza się rażących naruszeń przepisów z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy powinien spodziewać się nakazów inspektora – w tym takich, które podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Jednak w przypadku, gdy druga kolejna kontrola ponownie wykaże rażące uchybienia z zakresu bhp inspektor pracy może zastosować dodatkowy środek prawny – wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o podwyższenie o 100% stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalanej na najbliższy rok składkowy. Niestety przepis dający inspektorom pracy takie uprawnienie jest sformułowany w sposób bardzo ogólny i nie daje odpowiedzi na liczne, istotne dla praktyki wątpliwości.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca prowadzący hipermarket wyposażył pracowników hali sprzedaży, zatrudnionych przy pracach pomocniczych w łyżworolki. Jednak w wyniku przeprowadzonej kontroli, nakazem inspektora PIP pracodawca został zobowiązany do wyposażenia pracowników w obuwie spełniające wymagania polskich norm, w miejsce dotychczasowego sprzętu sportowego. Pracodawca nie zgadzając się z tą decyzją odwołał się do organu wyższej instancji. Sprawa znalazła swój finał w sądzie. Jak się zakończyła? Czy pracownicy mogą używać w pracy wrotek lub innego podobnego sprzętu służącego szybkiemu przemieszczaniu się?

czytaj więcej »

Pracownik biurowy, który posiada prawo jazdy kat. B sporadycznie korzysta z samochodu prywatnego w czasie pracy. Samochód wykorzystuje do celów związanych z wykonywanymi obowiązkami.  Czy takiego pracownika należy skierować na dodatkowe specjalistyczne badania dla kierowców?  Czy należy zawrzeć z pracownikiem umowę o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych?

czytaj więcej »

Czy w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych, zakład który zatrudnia ponad 600 pracowników, powinien zaznaczać w skierowaniu na badania lekarskie pracownika czynnik biologiczny – koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (wirus SARS-CoV-2), zaliczany do 3 grupy zagrożenia szkodliwych czynników biologicznych?

czytaj więcej »

Czy przepisy określają termin, w jakim pracodawca musi wydać decyzje w sprawie zalecenia lekarskiego doniesionego przez pracownika? Czy zawsze pracodawca musi zrealizować zalecenia lekarskie wydane na podstawie badań profilaktycznych pracownika?

czytaj więcej »

Czy dopuszczalne jest użytkowanie do podnoszenia przy pomocy suwnicy sterowanej z poziomu roboczego dwóch zawiesi tj. jedno większe zawiesie znajduje się zwykle stale na haku suwnicy i do tego zawiesia doczepiane jest mniejsze zawiesie, które jest akurat potrzebne czy też większe zawiesie powinno być zawsze zdjęte i zamocowane zawiesie aktualnie potrzebne do wykonania pracy.

czytaj więcej »

Czy do prac elektrycznych na budowie można używać drabin, które posiadają certyfikat CIOP oraz są wykonane zgodnie z normami PN-EN 131 część 1,2,3? W których przepisach znajdziemy regulacje dotyczące drabin?

czytaj więcej »

Pracownicy zgłaszają, że przemieszczają ładunki wózkiem ręcznym typu "paleciak", które przekraczają dopuszczalny ciężar. Czy w sytuacji, gdy ładunek jest transportowany przez dwie osoby to suma dopuszczalnego ładunku ulega dwukrotnemu zwiększeniu, czyli z 450kg wraz z wózkiem do 900 kg wraz z wózkiem?

czytaj więcej »

W obecnej sytuacji nauka w szkole odbywa się w sposób zdalny. Nauczyciele zgłaszają do dyrektora konieczność zakupu okularów korygujących wzrok ponieważ jak twierdzą pracują przy monitorze ekranowym dłużej niż 4 godziny. W żadnym regulaminie nauczyciele nie są wskazani do zakupu takich okularów, czyli nie ma podstawy, aby je zakupić. Co należy zrobić w takim przypadku?

czytaj więcej »

Praca piekarza wiąże się z wykonywaniem wielu różnorodnych czynności. To nie tylko formowanie pieczywa, ale także obsługa urządzeń takich jak piece i  krajalnice. To także transport gotowych wyrobów do magazynu, układanie ich na regałach, czy pakowanie. Różnorodność ta powoduje, że na stanowisku piekarza istnieje wiele potencjalnych źródeł zagrożeń. Aby zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom, musisz je zidentyfikować, a następnie ocenić ryzyko ich wystąpienia, a także sprawdzić, czy zastosowano na tym stanowisku wszelkie niezbędne środki zaradcze. Poniższy artykuł pomoże prawidłowo przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego na tym stanowisku pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel