WYDANIE ONLINE

Za nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz ppoż. na pracownika może zostać przez pracodawcę nałożona kara porządkowa. Kary porządkowe dyscyplinują pracowników i pełnią funkcję prewencyjną. Sankcjonują naruszenia pracownicze, pomagają uczyć prawidłowych zachowań i nawyków m.in. w zakresie bhp. Stanowią też swego rodzaju „straszak” dla załogi, mający zapobiegać kolejnym naruszeniom. Jakie są rodzaje kar porządkowych i w jakich przypadkach można je zastosować? Poznaj zasady nakładania kar porządkowych na pracowników.

czytaj więcej »

Trwają prace nad najnowszym projektem rozporządzenia ministra rozwoju w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu. Jakie zmiany przewidują nowe przepisy i z czego wynikają?

czytaj więcej »

Jakie obszary zostały objęte kontrolami PIP w 2019 roku? Czego dotyczyły stwierdzone nieprawidłowości?

czytaj więcej »

Praca zdalna została zaplanowana jako rozwiązanie tymczasowe i jeden ze sposobów przeciwdziałania COVID-19. Przepisy, które ją określają, mają utracić moc 4 września 2020 r. Czy pracodawcy mogą liczyć na wydłużenie okresu zastosowania pracy zdalnej? Co na to ustawodawca?

czytaj więcej »

 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w jednej z rozpatrywanych spraw miał rozstrzygnąć spór dotyczący konieczności zabezpieczenia pracowników w środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Pracą na wysokości w rozumieniu rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Czy zgodnie z powołaną definicją praca na stanowiskach zsypowych powinna zostać uznana za pracę na wysokości ze wszystkimi tego konsekwencjami? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

czytaj więcej »

 Konstrukcje stalowe często narażone są na działanie różnych czynników, które wpływają na możliwość ich korodowania. Dlatego bardzo istotne jest, aby w porę podjąć odpowiednie działania, aby zapobiec temu zjawisku. Równie istotne jest, aby do prac związanych z czyszczeniem konstrukcji stalowych zatrudnić prawidłowo wyszkolonych pracowników. Powinni oni znać wymagania bhp przy wykonywaniu prac na takim stanowisku pracy, a także zagrożenia, z jakimi mogą się zetknąć podczas pracy. Instruktaż stanowiskowy bhp powinien ponadto zaznajomić pracownika z bezpiecznymi sposobami obsługi maszyn, narzędzi i materiałów używanych w pracy przy czyszczeniu konstrukcji stalowych. O czym nie wolno zapomnieć podczas szkolenia bhp?

czytaj więcej »

Wykonywaniu pracy zdalnej w celu przeciwdziałania COVID-19 może towarzyszyć wypadek. Obowiązkiem pracownika zdalnego jest niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie swojego przełożonego. W żadnym razie fakt, iż praca zdalna realizowana jest poza zakładem pracy, nie zwalnia pracodawcy z obowiązku powołania zespołu powypadkowego ze wszystkimi tego konsekwencjami wynikającymi z procedury powypadkowej.

czytaj więcej »

 Czy w regulaminie pracy należy zawrzeć zasady bezpieczeństwa i higieny pracy? Czy zapisy dotyczące zasad bhp są obowiązkowe?

czytaj więcej »

Elementem realizacji obowiązku ochrony zdrowia i życia pracowników jest między innymi dostarczenie przez pracodawcę pracownikom niezbędnych środków higieny osobistej. Ilość i rodzaje wydawanych pracownikom środków higieny osobistej są zróżnicowane ze względu na stan środowiska pracy oraz powinny uwzględniać w szczególności stopień zabrudzenia ciała przy wykonywaniu pracy, wymogi higieny osobistej związane z wykonywanymi czynnościami, a także względy wynikające z obowiązku przestrzegania wymogów sanitarnych. Zgodnie z tymi kryteriami można wyróżnić grupy pracowników zróżnicowane ze względu na rodzaj wykonywanej pracy i towarzyszący jej poziom zbrudzenia. Jakie?

czytaj więcej »

Dobrze wyszkolony operator wózka podnośnikowego to taki, który ma wiedzę na temat mogących wystąpić zagrożeń, a także czynności niedozwolonych na jego stanowisku pracy. Jest to istotne z uwagi na fakt, że to od jego prawidłowego zachowania zależy bezpieczeństwo innych pracowników w trakcie podnoszenia czy transportowania towarów.

czytaj więcej »

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przy rozpoznawaniu chorób zawodowych uwzględnia się choroby ujęte w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że chorobę spowodowało działanie czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy. Zespół cieśni w obrębie nadgarstka to przewlekła choroba obwodowego układu nerwowego wywołana sposobem wykonywania pracy, która znajduje się w wykazie chorób zawodowych. Aby uznać tę chorobę za zawodową, konieczne jest stwierdzenie występowania podczas pracy ruchów monotypowych. Czy wobec tego praca na stanowisku sprzątaczki może doprowadzić do powstania tej choroby?

czytaj więcej »

wiper-pixel