WYDANIE ONLINE

Przepisy i zasady dotyczące oceny ryzyka zawodowego w równym stopniu dotyczą wszystkich pracodawców – bez względu na wielkość i złożoność organizacji czy prowadzoną działalność. Jednak w praktyce, w warunkach rzeczywistych, mogą wystąpić duże różnice między poszczególnymi firmami z powodu rozbieżności w specyfice zagrożeń, a także braku specjalistów potrafiących zidentyfikować i ocenić zagrożenia. Podstawowe zasady przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego znajdują się w Polskiej Normie PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. Nie jest to norma do obowiązkowego stosowania, ale stanowi przykład właściwego podejścia do oceny ryzyka zawodowego. W artykule przedstawiamy najważniejsze aspekty oceny ryzyka w ujęciu praktycznym.

czytaj więcej »

Blacharz samochodowy jest narażony na wiele czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy. Ze względu na swoją specyfikę praca blacharza samochodowego jest obwarowana wieloma wymaganiami, związanymi z bezpieczeństwem. W trakcie instruktażu stanowiskowego warto położyć duży nacisk na obowiązujące zasady bhp – pozwoli to ukształtować dobre nawyki, które będą procentowały w dalszej pracy. Odpowiednio zrealizowany instruktaż stanowiskowy nie tylko wskazuje zagrożenia, ale przede wszystkim sposoby ich unikania, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa wykonywanej pracy. W artykule przedstawiamy zagadnienia, jakie należy omówić podczas szkolenia wstępnego bhp.

czytaj więcej »

Już dziś sprawdź szczegóły dotyczące zmian w rozporządzeniu w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Zmiany te mają wejśc w życie w styczniu 2020roku.

czytaj więcej »

Już jest nowe rozporządzenie w sprawie bhp przy urządzeniach energetycznych. Przepisy zostały uchwalone i opublikowane w Dz.U. z 2019 r. poz. 1830, lecz jeszcze nie obowiązują. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 26 marca 2020 r. Jednocześnie do tego czasu funkcjonować będzie dotychczasowe rozporządzenie ministra gospodarki z 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. poz. 492).

czytaj więcej »

Instrukcja bhp powinna szczegółowo określać właściwe, bezpieczne postępowanie pracownika, aby uchronić go przed wypadkiem – wynika z orzeczenia sądu okręgowego w sprawie wypadku przy pracy podczas prac przeładunkowych.

czytaj więcej »

Opiekun medyczny to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Z racji wykonywania swoich obowiązków narażony jest na wiele zagrożeń zawodowych, w tym ryzyko kontaktu z czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi oraz obciążenia psychofizyczne związane z wykonywaną pracą.

czytaj więcej »

Zasadą jest, że podmiot kontrolowany, do którego został skierowany nakaz zobowiązujący pracodawcę do usunięcia stwierdzonych uchybień, ma obowiązek poinformowania odpowiedniego organu PIP o jego zrealizowaniu z upływem określonych terminów. Co się dzieje w sytuacji, gdy postanowienia nakazu nie zostały wykonane w terminie? 

czytaj więcej »

Pytanie:  Które dokumenty z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego przeznaczone są dla pracodawcy?

czytaj więcej »

Pytanie: W firmie nie ma etatu sprzątaczki. Prace sprzątające wykonują dwie pracownice spółki na umowie zleceniu. Czy w związku z tym należy przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska sprzątaczki, którego de facto nie ma, czy może do zajmowanych stanowisk przez panie dopisać dodatkowe zagrożenia, jak mycie okien, kontakt ze środkami czyszczącymi żrącymi? A co, jeśli umowę zlecenie podpiszą inni pracownicy?

czytaj więcej »

wiper-pixel