WYDANIE ONLINE

Wykonywanie pracy zdalnej poza siedzibą zakładu pracy jest coraz bardziej powszechną praktyką powierzania obowiązków przez pracodawców. sposób organizacji takiej pracy jest korzystny zarówno dla pracodawcy, jak też pracownika. Mimo że telepraca jest mniej sformalizowanym sposobem organizowania pracy niż praca w siedzibie pracodawcy, to podmiot zatrudniający nie jest zwolniony z obowiązków w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy wobec telepracownika. Dotyczy to również zagadnień związanych z oceną ryzyka zawodowego.

czytaj więcej »

Z okazji Dnia Pracownika Służby Bhp warto porozmawiać o trudach codziennej pracy. Zdajemy sobie  sprawę, że praca w służbie bhp to wyzwanie, któremu czasami niełatwo podołać. Jak zatem wpływać na zmianę postawy wobec służby bhp? Jak poprawić warunki pracy samych pracowników tej służby? Jak wpłynąć na pracodawców, pracowników, ale i samych pracowników służby bhp, aby zmienić postrzeganie tej grupy przez otoczenie.

czytaj więcej »

Termin na złożenie pracodawcy wniosku o sprostowanie świadectwa pracy oraz skierowanie żądania w sprawie sprostowania tego świadectwa do sądu pracy uległ wydłużeniu z 7 do 14 dni.

czytaj więcej »

Jak wynika ze sprawozdania PIP z kontroli przeprowadzanych w 2018 r., na polskich budowach warunki pracy pozostawiają wiele do życzenia. Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy są przez pracodawców pomijane i traktowane jak zło konieczne oraz źródło dodatkowych kosztów. Odbija się to niestety na liczbie wypadków przy pracy. Nadal branża budowlana pozostaje w czołówce najbardziej wypadkowych branż.

czytaj więcej »

Według danych GUS liczba nowych miejsc pracy utworzonych w transporcie i gospodarce magazynowej w 2018 r. wynosi prawie 50 tys. Jest to niezwykła szansa rozwoju branży, ale jednocześnie wyzwanie z zakresu bhp. Niestety branża logistyczna znajduje się w czołówce branż najbardziej wypadkowych. Z czym należy się zmierzyć, pracując w tej branży, i na co zwrócić największą uwagę, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy?

czytaj więcej »

W czasie szkolenia pracodawców wykonujących zadania służby bhp należy omówić m.in. świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę zawodową, przysługują odpowiednie świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Trzeba przy tym pamiętać, że ci pracownicy, mogą – oprócz świadczeń określonych ustawą wypadkową – domagać się przyznania świadczeń uzupełniających oraz odpowiedniej kwoty pieniężnej z tytułu doznanej krzywdy. O co dokładnie chodzi? W tym artykule przytaczamy liczne orzeczenia sądowe i omawiamy świadczenia uzupełniające.

czytaj więcej »

Rozszerzając definicję środka ochrony indywidualnej,  środkami ochrony indywidualnej mogą być też substancje do użycia w razie kontaktu z czynnikiem szkodliwym, np. mleko. Jednak warunkiem jest ich fizyczne dostarczanie pracownikowi i niemożliwe jest wypłacanie ekwiwalentu za taki środek ochrony indywidualnej. Takie wnioski wynikają z orzeczenia Sąd Okręgowy w Tarnowie.

czytaj więcej »

7 września 2019 r. weszły w życie zmiany do kodeksu pracy dotyczące m.in. przepisów o mobbingu oraz równego traktowania. W myśl tych zmian mobbingowany pracownik będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie niezależnie od tego, czy stosunek pracy trwa, czy też został rozwiązany. Dzięki tym zmianom podwładni będą mogli łatwiej realizować swoje uprawnienia pracownicze.

czytaj więcej »

Do uzgodnień międzyresortowych trafiły propozycje zmian do rozporządzenia w sprawie szkoleń inspektorów ochrony ppoż. Zmiany może nie będą spektakularne, ale z całą pewnością ułatwią nieco pracę podmiotom organizującym szkolenia i osobom je wypisującym. Nie spowodują również utrudnień dla samych inspektorów ochrony ppoż. i ograniczą się wyłącznie do wzoru samych zaświadczeń. Zobacz, co prawdopodobnie zmieni się we wzorach.

czytaj więcej »

Pod koniec lipca br. Sejm RP przyjął ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dokument zakłada m.in. utworzenie Funduszu Dostępności, zlikwidowanie barier architektonicznych, cyfrowych i informacyjno-komunikacyjnych w instytucjach publicznych, a także możliwość złożenia skargi do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na brak dostępności.

czytaj więcej »

Nadal obowiązkiem pozostanie poddawanie wstępnym badaniom lekarskim pracownika przyjmowanego do pracy u nowego pracodawcy po upływie 30 dni od zakończenia poprzedniego zatrudnienia – mimo że posiadane przez niego orzeczenie lekarskie zachowuje aktualność. Propozycje likwidacji tego obowiązku nie zostały przyjęte.

czytaj więcej »

Już wkrótce okres trwania umów terminowych zawieranych z nauczycielami zacznie podlegać ograniczeniom. Wprowadzane zmiany mają ograniczyć nadużywanie tej formy zatrudnienia. Sprawdź, w jaki sposób będą limitowane umowy o pracę na czas określony zawierane z nauczycielami i od kiedy nowe zasady zaczną obowiązywać.

czytaj więcej »

Zdarzenie, jakim jest wypadek przy pracy, nakłada na zespół powypadkowy obowiązek przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, a następnie na jego podstawie sporządzenia protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Czy protokół powypadkowy w zakresie objętości musi odpowiadać dokładnie wzorowi z rozporządzenia?

czytaj więcej »

Po czterech intensywnych dniach targi ITM Industry Europe dobiegły końca. Przez ten krótki czas teren Międzynarodowych Targów Poznańskich zapełniły nowoczesne maszyny, technologiczne nowości i tłumy zwiedzających profesjonalistów. Strefa konferencyjna Salonu Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle cieszyła się dużym zainteresowaniem.

czytaj więcej »

 Wprowadzenie monitoringu jest kwestią kontrowersyjną. Pracodawca jako organizator procesów pracy ponosi ryzyko prowadzonej działalności i musi zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa wszystkim zatrudnionym – przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych i legalnych środków technicznych oraz organizacyjnych. szczególną formą nadzoru nad procesem pracy jest monitoring wizyjny. Jednak decydując się na wprowadzenie do zakładu pracy kamer, pracodawca musi mieć świadomość ograniczeń związanych z ich stosowaniem. trzeba też pamiętać, że monitorowanie procesu pracy podlega kontroli realizowanej przez inspektorów pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Zdarza się, że do ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy zaangażowane są organy, instytucje zewnętrzne. Wówczas mimo odrębnego postępowania prowadzonego przez zespołu powypadkowy, przepisy nakładają obowiązek wykorzystania ustaleń instytucji zewnętrznych – w przypadku gdy zostaną one zespołowi powypadkowego udostępnianie. Czy brak uwzględnienia tych ustaleń może być powodem zakwestionowania postępowania powypadkowego przez inspektora pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Specyfika pracy operatora wózka podnośnikowego, szczególnie zatrudnionego w magazynie, firmie spedycyjnej czy logistycznej, wymaga od operatora nie tylko wykonywania prac związanych z jego obsługą, ale również innych prac transportowych wykonywanych przy użyciu różnych pomocniczych środków transportu, a nawet ręcznych prac transportowych. Wiąże się to z licznymi zagrożeniami występującymi na tym stanowisku pracy. Jakimi?

czytaj więcej »

wiper-pixel