WYDANIE ONLINE

Praca w zawodzie montera instalacji, sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych będzie polegała przede wszystkim na wykonywaniu prac związanych z montażem tych instalacji, sieci i urządzeń. do prac montera mogą również należeć remonty, usuwanie awarii związanych z eksploatacją instalacji, sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych. pracownik na tym stanowisku może również przygotowywać elementy, prefabrykaty w warsztacie, a także wykonywać prace związane z robotami powykonawczymi (np. uporządkowanie terenu prac). prace te mogą być wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych i na otwartym terenie, w tym na placach budów. Bardzo ważne jest zachowanie przy wykonywaniu tych prac wymogów bezpiecznej pracy. Osoba pracująca na takim stanowisku powinna posiadać niezbędną wiedzę w zakresie bezpiecznych metod wykonywania pracy. Szczególnie ważne jest zatem uświadomienie pracownikowi zagrożeń, jakie mogą wystąpić w jego pracy. najczęściej występujące zagrożenia na stanowisku pracy.

czytaj więcej »

Część pracodawców zatrudniających pracowników administracyjno-biurowych może odstąpić od zapewniania im szkoleń okresowych, zakładając, iż spełniają wszystkie przesłanki, od których takie odstępstwo zależy. Nowe regulacje Kodeksu pracy są niestety bardzo ogólne i nie zawierają przepisów przejściowych. Może to powodować wątpliwości w zakresie ważności dotychczasowych szkoleń okresowych oraz konieczności ich przeprowadzania – w przypadku gdy termin ich zapewnienia przypada w niedalekiej przyszłości lub gdy pracodawca nie zapewnił ich w 2018 roku.

czytaj więcej »

Eksploatujący urządzenie techniczne jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić organ właściwej jednostki dozoru technicznego o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia lub nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją. Od niedawna obowiązuje nowa definicja nieszczęśliwego wypadku związanego z eksploatacją urządzeń transportu bliskiego, która ogranicza obowiązek informacyjny względem UDT do przypadków, w których wystąpiły obrażenia ciała lub śmierć.

czytaj więcej »

Nowe przepisy Kodeksu pracy dają możliwość odstępstwa od zapewniania szkoleń okresowych bhp pracownikom administracyjno-biurowym. Jedną z przesłanek, które to umożliwiają, są dane wynikające z oceny ryzyka. Istnieje duża szansa, że w przeważającej większości przypadków ocena zarówno bieżąca, jak i jej aktualizacja dostarczą informacji pozwalających na takie zwolnienie ze szkoleń okresowych. Przełoży się to zapewne na oszczędności pracodawcy. Co jednak należy mieć na uwadze w takim przypadku?

czytaj więcej »

wiper-pixel