WYDANIE ONLINE

Środki ochrony zbiorowej to bardzo ważny element systemu bezpieczeństwa i higieny pracy w każdej firmie. Ponieważ istnieje bardzo dużo różnych środków ochrony zbiorowej przedstawione zostaną najczęściej występujące w zakładzie pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Przygotowuję w swoim zakładzie pracy wykaz prac szczególnie niebezpiecznych. Wstępnie zaklasyfikowałem do tych prac: 1. Prace sprzątaczek używających substancji i preparatów chemicznych – popularne detergenty do sprzątania (materiały niebezpieczne). 2. Prace pracowników obsługi, pracujących dorywczo na drabinie do i powyżej 2 m oraz obsługujących elektrowciąg łańcuchowy na rampie załadunkowo-rozładunkowej, na wysokości 4 m. Prace na wymienionych stanowiskach, wykonywane są najczęściej przez pojedyncze osoby, zwłaszcza podczas pracy na rampie załadunkowo-rozładunkowej. Jak w takiej sytuacji zapewnić bezpośredni nadzór nad tymi pracami czy instruktaż obejmujący m.in. imienny podział pracy i kolejność wykonywania zadań, skoro w firmie tylko niewielu pracowników jest zdolnych wykonywać takie obowiązki?

czytaj więcej »

Firma należąca do Koalicji Bezpieczni w Pracy wprowadziła w swoich zakładach nowy program „Opiekun bezpieczeństwa”. Jego celem  jest wzmocnienie poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników wobec przestrzegania zasad bhp w codziennych zadaniach, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Jest to kolejny pomysł na budowanie kultury bezpieczeństwa wśród pracowników i przykład dobrych praktyk bhp. Poznaj szczegóły tego programu.

czytaj więcej »

Pytanie: Zgodnie z obowiązującymi przepisami do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym pracownik musi posiadać odpowiednie uprawnienia oraz imienne zezwolenie pracodawcy – na obsługę i poruszanie się na terenie zakładu. Zakład, w którym pracuje, ma odrębny budynek już poza samym terenem zakładu. Aby tam dojechać wózkiem jezdniowym, trzeba opuścić teren zakładu i przemieszczać się ok. 2 km. Na dzień dzisiejszy zabroniłem przemieszczania się wózkiem poza teren zakładu – wychodząc z założenia, że imienne zezwolenie pracodawcy obowiązuje tylko na terenie zakładu. Jak rozwiązać w tym przypadku problem poruszania się wózkiem jezdniowym poza teren zakładu do zewnętrznego budynku?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zbiornik jezdny na 4 kółkach z masą powyżej 500 kg mogą pchać 2 osoby? Czy to nie ma znaczenia jedna czy dwie osoby tylko mogą pchać wózek do 450 kg? 

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jest jakaś podstawa prawna (norma), która nakazuje, aby na stanowisku pracy kierowcy wózka jezdniowego zawsze wykonywać łącznie pomiary hałasu, drgań ogólnych i pyłów? Podczas kontroli z PIS stwierdzono, że wykonanie tylko pomiarów drgań ogólnych na ww. stanowisku to za mało, gdyż brakuje wyników pomiaru pyłów i hałasu.

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy w firmie nową maszynę. Kierownik produkcji nie czuje się osobą kompetentną, żeby pisać instrukcję bhp do tej maszyny. Czy zamiast instrukcji bhp możemy pracowników zapoznać tylko z DTR maszyny i ją umieścić na stanowisku pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy za wypadek przy pracy należy uznać zdarzenie, które nastąpiło w sytuacji, gdy pracownik wyszedł w czasie pracy do sklepu i nie powiadomił o tym, że wychodzi przełożonego? A w przypadku gdy zgłosi przełożonemu, że wychodzi do sklepu i ulegnie wypadkowi, czy wypadek wtedy jest wypadkiem przy pracy? Czy zawsze pracownik powinien zgłaszać fakt, że wychodzi np. sklepu?

czytaj więcej »

Wszechobecna presja czasu, nastawienie na realizację coraz bardziej skomplikowanych i nowych zadań, a także problemy decyzyjne w niepewnych warunkach osiągnięcia sukcesu, brak poczucia bezpieczeństwa stałości zatrudnienia, nastawienie na rywalizację oraz zysk czy zbyt niskie zarobki w stosunku do włożonego wysiłku, oto niektóre z licznych bodźców powodujących zwiększenie stresu w miejscu pracy.

czytaj więcej »

W sprawie z powództwa pracownika o ustalenie wypadku przy pracy niedopuszczalne jest równoczesne orzekanie przez sąd pracy na wniosek pracodawcy, że do wypadku przy pracy doszło wyłącznie z winy poszkodowanego pracownika w okolicznościach wyłączających prawo takiego ubezpieczonego do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, jeżeli pozwany pracodawca nie wytoczył pracownikowi powództwa wzajemnego o ustalenie, że nie będzie ponosił uzupełniającej odpowiedzialności cywilnoprawnej za skutki spornego wypadku przy pracy, do którego miało dojść z wyłącznej winy pracownika – orzekł Sąd Najwyższy w sprawie I PK 290/15 z 1 grudnia 2016 r. Niniejsze orzeczenie podejmuje problematykę odpowiedzialności pracodawcy za skutki wypadku przy pracy oraz odpowiedzialności pracownika za naruszenie przestrzegania zasad bhp. W wyżej wymienionej sprawie na skutek wypadku przy pracy pracownik domagał się ustalenia, że przyczyną wypadku przy pracy nie była wyłączna wina pracownika. Jednak oba sądy uznały, że wina za wypadek przy pracy obarcza wyłącznie pracownika. Pracownik skorzystał z możliwości złożenia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego, który uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu. Z orzeczenia dowiesz się m.in., jakie były okoliczności wypadku przy pracy, jakie obowiązki ciążyły na pracodawcy na skutek wypadku przy pracy, jakie skutki miało niewytoczenie powództwa wzajemnego przez pracodawcę.

czytaj więcej »

Zgodnie z nowymi przepisami integralną częścią obsługi zwierząt stanie się - obok chowu i hodowli  - użytkowanie zwierząt. W dotychczasowym stanie prawnym do obsługi zwierząt gospodarskich zaliczały się czynności związane z leczeniem. Teraz nowe rozporządzenie ogranicza obowiązki związane z obsługą zwierząt do zapewnienia pomocy podczas zabiegów lekarsko-weterynaryjnych.

czytaj więcej »

W trakcie badań wypadków przy pracy wielokrotnie przewija się, jako jedna z częstych przyczyn, czynnik ludzki – niewłaściwe zachowanie się pracownika. Również podczas projektowania działań w zakresie budowania kultury bezpieczeństwa, systemów zarządzania bhp czy ograniczania ryzyka zawodowego zwracamy uwagę właśnie na czynnik ludzki w środowisku pracy. Jednak przyjrzyjmy się temu zagadnieniu z bliska, czym jest czynnik ludzki w problematyce bhp, jak go rozumieć i jak wykorzystać.

czytaj więcej »

O tym, jak ważne są badania wstępne pracowników, dowodzi wypadek śmiertelny badany przez OIP w Olsztynie. Jak się okazuje, wiedza samego pracodawcy na temat stanu zdrowia pracownika nie wystarczy. Nie zastąpi opinii lekarza medycyny pracy na temat wpływu stanu zdrowia pracownika na możliwość wykonywania przez niego określonych w skierowaniu zadań. A sam bark wstępnych badań lekarskich może być uznany za przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy.

czytaj więcej »

Przedstawiamy ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy szwacza. Materiał opracowano na podstawie metody RISC SCORE.

czytaj więcej »

wiper-pixel