WYDANIE ONLINE

Prace w gospodarstwie rolnym odznaczają się niezwykłą różnorodnością – niespotykaną w żadnej innej branży. Wykonywane są przy użyciu rozmaitych maszyn i urządzeń technicznych, w różnych miejscach i warunkach – co powoduje, że środowisko pracy, jakim jest szeroko rozumiane gospodarstwo rolne, charakteryzuje się szczególnie dużą liczbą zagrożeń. Obok zagrożeń chemicznych, biologicznych, pyłowych czy związanych z użytkowaniem prądu elektrycznego szczególny charakter mają zagrożenia mechaniczne.

czytaj więcej »

Pracodawca i zakład, na którego terenie pracodawca wykonywał czynności zlecone umową, ponoszą odpowiedzialność solidarną za szkodę wyrządzoną pracownikowi poszkodowanemu w wypadku przy pracy, jeżeli oba te podmioty odpowiadają na podstawie art. 435 kc – orzekł Sąd Najwyższy 11 marca 2004 r., sygn. akt II UK 260/03.

czytaj więcej »

Bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia, jakie może ujawnić się w procesie pracy, zobowiązuje pracodawcę do podjęcia niezwłocznych działań zmierzających do wyeliminowania tego zagrożenia. Zdecydowanie lepiej podjąć działania, zanim informacja o takim zagrożeniu w zakładzie dotrze do PIP – wówczas możemy spodziewać się wizyty inspektora PIP. Zobacz, jakie czynności kontrolne może podjąć w takim wypadku inspektor.

czytaj więcej »

Artykuł przedstawia odpowiedzi naszych ekspertów na pytania Czytelników dotyczące substancji chemicznych.

czytaj więcej »

W Polsce na szkodliwe bądź uciążliwe oddziaływanie hałasu jest narażonych znacznie ponad 10 milionów osób. Z przeprowadzanych w przemyśle badań wynika, że na 1000 zatrudnionych osób 45 jest narażonych na hałas mogący powodować trwałe ubytki słuchu, co potwierdzane jest liczbą przypadków zawodowego uszkodzenia słuchu. Dane te pokazują, że od lat zawodowe uszkodzenie słuchu zajmuje czołowe miejsce na tej liście i stanowi prawie 30% ogólnej liczby zarejestrowanych przypadków chorób zawodowych. Należy pamiętać, że powstawanie uszkodzeń słuchu jest najczęściej procesem powolnym – ubytki słuchu pojawiają się stopniowo. Z tego powodu osoby narażone na nadmierny hałas z reguły nie dostrzegają jego negatywnego oddziaływania aż do momentu, w którym osoba ma problemy ze zrozumieniem mowy, nie słyszy niektórych głosek albo ustawia radio czy telewizor na wysoki poziom dźwięku. Tak więc zaczyna się już pojawiać u nich proces nieodwracalnego uszkodzenia słuchu. Artykuł przedstawia odpowiedzi naszych ekspertów na pytania Czytelników dotyczące hałasu.

czytaj więcej »

W przypadku gdy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, należy zastosować środki ochrony indywidualnej. Powinny one spełniać określone wymagania, za co odpowiedzialny jest pracodawca. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na instrukcję użytkowania oraz oznaczenie okresu trwałości.

czytaj więcej »

Z początkiem roku weszły w życie nowe zasady finansowania przez ZUS prewencji wypadkowej, określone na mocy zmian wprowadzonych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Mają one rozwiązać problemy ZUS z przydzielaniem funduszy na działania w zakresie poprawy bhp w firmach. W jaki sposób będzie teraz wyglądała procedura ubiegania się o dofinansowanie z ZUS projektów wpływających na poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy?

czytaj więcej »

Jak wynika z danych PIP, zdecydowanie obniża się liczba osób poszkodowanych śmiertelnie w wyniku operowania wózkiem bądź najechania na wózek widłowy. Natomiast zdarzeń o skutkach ciężkich PIP odnotowuje około 200 w skali roku. Niemniej jednak podczas prac przy obsłudze wózków jezdniowych liczba poszkodowanych nadal jest wysoka. Poznaj najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy z użyciem wózków jezdniowych.

czytaj więcej »

Porównując dane wypadkowe, zbierane przez PIP, w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych można odnotować znaczną poprawę w tym zakresie. W 2015 roku było ok. 360 wypadków śmiertelnych, a rok później takich wypadków było tylko 254, stąd spadek o ok. 30%. Jednak 11 lat po okresie, w którym pracodawcy powinni byli zgodnie z przepisami dostosować maszyny do minimalnych wymagań bhp, PIP podczas kontroli nadal odkrywa maszyny, które nie są bezpieczne dla obsługujących.

czytaj więcej »

wiper-pixel