WYDANIE ONLINE

Temperatura ma największy wpływ na rodzaj i zakres zmian spraności człowieka – tak wskazują badania. Największe obniżanie jakości wykonywanych zadań motorycznych zaobserwowano w środowisku o zakresie temperatur 30-35ºc. dla zadań wymagających czujności i uwagi optymalną temperaturą jest 26,7ºc, a dla zadań wymagają- cych oceny czasu, refleksu i obserwacji temperaturą tą jest 29,4ºc.

czytaj więcej »

Powierzenie przez pracodawcę wykonywania czynności w zagrzybionym i stęchłym środowisku (sali dydaktycznej) może być traktowane jako przejaw naruszenia dóbr osobistych pracownika (nauczyciela akademickiego) oraz stanowić podstawę do zasądzenia na jego rzecz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę niemajątkową. Takie wnioski można wyciągnąć z wyroku Sądu Najwyższego z 10 stycznia 2017 r., sygn. akt III PK 37/16.

czytaj więcej »

W sprawie z powództwa pracownika o ustalenie wypadku przy pracy, w razie jego uwzględnienia, sąd nie może równocześnie orzec o tym, że wypadek został spowodowany wyłącznie z winy poszkodowanego pracownika, jeśli pozwany pracodawca nie wytoczy pracownikowi powództwa wzajemnego o ustalenie, że nie ponosi względem pracownika odpowiedzialności cywilnoprawnej za skutki wypadku przy pracy. Takie wnioski można wyciągnąć z wyroku Sądu Najwyższego z 1 grudnia 2016 r., sygn. akt I PK 290/15.

czytaj więcej »

W lipcu weszła w życie ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Zmienia ona zasady wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

czytaj więcej »

wiper-pixel