WYDANIE ONLINE

Obowiązki związane z dokumentacją służby bhp to szeroki temat, który w  rozporządzeniu w sprawie służby bhp został jedynie zasygnalizowany poprzez prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

czytaj więcej »

Od lat budownictwo jest w czołówce najbardziej wypadkogennych gałęzi gospodarki.  Analiza wypadków na placach budów wskazuje, że w budownictwie najwięcej  wypadków związanych jest z wykonywaniem różnych prac na wysokości (ponad 50% wypadków śmiertelnych w budownictwie i prawie 10% w skali gospodarki narodowej).

czytaj więcej »

Pracownicy wykonujący niektóre zawody lub prace muszą mieć szczególną sprawność przy odbieraniu i reakcji na sygnały świetlne, akustyczne, znaki oraz polecenia, czyli szczególną sprawność psychofizyczną. Bardzo wysoka zdolność do obierania i postrzegania takich bodźców oraz szybkie i trafne reagowanie na nie jest podstawowym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa takim pracownikom, a także wielu osobom postronnym.

czytaj więcej »

Jako zewnętrzną przyczynę wypadku przy pracy można potraktować dopuszczenie do pracy bez aktualnego zaświadczenia lekarskiego o zdolności pracownika do pracy na określonym stanowisku albo zaświadczenie zawierające błędną ocenę zdolności do wykonywania pracy, czyli potraktowane jakby nie istniało – pod warunkiem że pracodawca ma świadomość takiej sytuacji – orzekł Sąd Najwyższy (sygn. akt I PK 162/14).

czytaj więcej »

ANWIL to laureat konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, w którym włocławska spółka odniosła potrójne zwycięstwo. U podstaw jej sukcesu leżą przede wszystkim działania na rzecz podnoszenia poziomu odpowiedzialności wśród zatrudnionych za bezpieczeństwo własne i współpracowników. Poznaj rozwiązania i dobre praktyki w zakresie bhp nagrodzonej firmy.

czytaj więcej »

Pytanie: Dostaliśmy wniosek z wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy dotyczący sporządzenia karty oceny narażenia zawodowego pracownika. Czy jesteśmy zobligowani do sporządzenia tej karty?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracuję w ochronie na budowie, ogrzewanie mamy z butli gazowej 11 kg. W przyczepce kempingowej ciągle ulatnia się gaz propan-butan, nawet jak otwieram daszek, to od oparów gazu mam zawroty głowy i duszności. Gdzie, komu powinienem zgłosić o zaistniałej sytuacji, ponieważ może dojść do wybuchu albo zaczadzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracodawca, który zapewnia obuwie robocze do pracy na danym stanowisku, powinien uwzględnić porę zimową i zapewnić pracownikom obuwie zimowe – jeśli pracownik przemieszcza się między budynkami – przykładowo raz na tydzień i ma to związek z dostarczeniem jakiegoś materiału na polecenie słowne przełożonego? Co w sytuacji, gdy pracownik ulegnie wypadkowi na ternie ośnieżonym, oblodzonym w swoim obuwiu (np. wysoki obcas)?

czytaj więcej »

Pytanie: W jakiej temperaturze otoczenia przysługują posiłki regeneracyjne przy pracach fizycznych wykonywanych w cyklu ciągłym na otwartej przestrzeni?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy istnieje rozróżnienie na instrukcje stanowiskowe i instrukcje bhp? Jakie informacje powinna zawierać instrukcja stanowiskowa, a jakie instrukcja bhp?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie elementy powinna zawierać ocena ryzyka zawodowego w przetwórstwie ryb? Proszę o wskazówki do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracodawca powinien uznać zdarzenie za wypadek przy pracy, jeżeli nie było świadków wypadku?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy na stanowisku pracy operatora wózków widłowych należy wykonywać pomiary wibracji? Pracownicy jeżdżą po bardzo zróżnicowanym terenie, ale mamy też pracowników, którzy poruszają się po terenie fabryki (gładka powierzchnia). 

czytaj więcej »

Pytanie: W jakim terminie pracownik powinien dokonać zgłoszenia wypadku? Czy wypadek może być zgłoszony po miesiącu, jeśli służba bhp nie została wcześniej o tym powiadomiona? Co z protokołem wypadkowym, który zostanie zatwierdzony po tak długim czasie - gdzie data wypadku w protokole zostanie wpisana np. z miesiąca poprzedniego?

czytaj więcej »

Pytanie: Muszę przeszkolić pracowników (nie sędziów) sądu okręgowego. W związku z tym mam pytanie, jak zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy mają oni wykonywać w archiwum czynności polegające na ręcznym układaniu na regałach o wysokości 2,5 m oraz zdejmowaniu z nich paczek ważących ok. 10 kg? Jakie obowiązki ma wobec nich pracodawca (prezes sądu)?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednym z ważnych obowiązków pracodawcy jest poinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym związanym z pracą na stanowiskach pracy, na których są zatrudnieni. Sposób zapoznania pracowników z ryzykiem zawodowym na poszczególnych stanowiskach pracy określa w regulaminie pracy sam pracodawca.

czytaj więcej »

Pytanie: Muszę skontrolować stan bhp przy pracach na rusztowaniach i ruchomych podestach roboczych. Czy mógłbym prosić o przykładową listę kontrolną w tym zakresie?

czytaj więcej »

Pytanie: Szef mojej komórki bhp zarzucił mi błędy w ocenie ryzyka zawodowego, polegające na nieuwzględnieniu w niej zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Czy miał rację?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracodawca powinien uznać zdarzenie za wypadek przy pracy, jeżeli nie było świadków wypadku ?

czytaj więcej »

Pytanie:  W jaki sposób eliminować czynniki stresogenne w pracy?

czytaj więcej »

wiper-pixel