Zagrożenia na stanowisku kierowcy samochodu osobowego

Wśród zdarzeń, w wyniku których kierowcy samochodów doznają obrażeń lub ponoszą śmierć, najwięcej jest zdarzeń drogowych, w szczególności kolizji z innymi pojazdami lub przeszkodami. Ale do zakresu obowiązków kierowcy samochodu osobowego należą również zadania związane z przygotowaniem samochodu do jazdy, wykonywanie czynności kontrolno-obsługowych, usuwanie drobnych usterek. Im również towarzyszą czynniki niebezpieczne i zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia. Pracownik zatrudniony na stanowisku kierowcy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem go do pracy. W artykule omawiamy zagadnienia, jakie powinieneś omówić w czasie szkolenia dla kierowców.

W jaki sposób przygotować się do oceny warunków pracy biurowej

Dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pracy w każdym przedsiębiorstwie powinna polegać w szczególności na zbieraniu i przetwarzaniu rzetelnych informacji o występujących zagrożeniach i związanym z nimi ryzykiem zawodowym na wszystkich stanowiskach pracy, w tym również na stanowiskach pracy biurowej. Wnioski wynikające z oceny ryzyka zawodowego dają podstawę do podejmowania odpowiednich działań zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków przy pracy.

Szelki bezpieczeństwa obowiązkowe dla pracownika na rusztowaniu

Pytanie: Czy pracując na rusztowaniach, zawsze trzeba być wyposażonym i zapiętym w szelki bezpieczeństwa? w ilu miejscach powinien być zabezpieczony pracownik?

Jak bronić się przed mową nienawiści w miejscu pracy

O mowie nienawiści napisano i powiedziano już wiele, zwłaszcza w ostatnim czasie. Ale czy mobbing nosi znamiona mowy nienawiści? Jak bronić się przed mową nienawiści w miejscu pracy? Jak reagować, gdy agresywne zachowanie w mowie lub piśmie dotyka współpracowników lub nas samych? Na te pytania staramy się odpowiedzieć w tym artykule. Na problem mowy nienawiści zwróć też uwagę w czasie szkolenia bhp.

Czy zgoda pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych jest potrzebna?

Pytanie: Czy każdy pracownik musi podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych? Jeśli tak, to czy przechowywać ją w aktach osobowych, czy w innym pliku dokumentów?

Zmiany we wzorze rejestru czynników szkodliwych

Zmiany z 5 listopada 2019 r. ułatwią zakładanie i prowadzenie nowych rejestrów. Nie są to spektakularne zmiany, i nie wpłyną na dotychczas prowadzone rejestry.

Pracownik zawinił, odpowie pracodawca

Pracodawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy lub na terenie prowadzenia przez niego działalności i jest to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, co oznacza, że nie zwalnia go z odpowiedzialności za szkody, które pracownik poniósł w wyniku wypadku przy pracy, fakt, że sam poszkodowany pracownik swoim postępowaniem znacząco przyczynił się do tego wypadku i szkód, jakie poniósł – orzekł Sąd Najwyższy.

Najnowsze zmiany z zakresu uprawnień do obsługi wózków jezdniowych

Zmiany jakie zostały wprowadzone do rozporządzenia w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych, wyjaśniają kwestie uprawnień do obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia oraz wydłużają terminy ważności imiennych zezwoleń.

Dodatkowe odszkodowanie w razie wypadku ciężkiego

Otrzymane z tytułu ciężkiego wypadku przy pracy odszkodowanie od Zus i ubezpieczyciela komercyjnego nie wyklucza uzyskania zadośćuczynienia za utratę zdrowia lub uzupełniającego odszkodowania bezpośrednio od pracodawcy – orzekł sąd najwyższy w wyroku z 17 lipca 2019 r. w sprawie pracownika domagającego się od pracodawcy dodatkowego odszkodowania.