Badania profilaktyczne i szkolenia bhp a koronawirus

Z uwagi na rozprzestrzeniające się zagrożenie koronawirusem pojawił się problem z odbywaniem przez pracowników badań profilaktycznych i szkoleń bhp. Liczne zapytania w tej sprawie skutkowały wydaniem przez Głównego Inspektora Sanitarnego odpowiednich wytycznych w tych kwestach. 

229

Wypadek ciężki, zbiorowy lub śmiertelny = niezwłoczna kontrola inspektora pracy

Gdy będzie miał miejsce wypadek ciężki, zbiorowy lub śmiertelny, obowiązkiem pracodawcy jest zawiadomienie okręgowego inspektora pracy. Takie zawiadomienie spowoduje podjęcie przez wyznaczonego inspektora niezwłocznych działań kontrolnych, zmierzających do ustalenia okoliczności i przyczyn zdarzenia. Skutki takiej kontroli mogą być różne – od typowych nakazów z zakresu bhp – skończywszy na pociągnięciu pracodawcy do odpowiedzialności za wykroczenie. W tym artykule przybliżamy ten temat.

Poszkodowany w wypadku przy pracy nie musi przebywać na zwolnieniu lekarskim

Pracownik podczas schodzenia ze schodów doznał upadku, lekarz stwierdził stłuczenie z lekkim odpryskiem kości. Pracownik nie przebywał jednak na zwolnieniu ani jednego dnia. Czy zdarzenie należy uznać za wypadek przy pracy? Jakie dokumenty należy sporządzić?

228

Zadbaj o bezpieczne stanowisko pracy montera urządzeń AGD

Praca montera urządzeń AGD, takich jak lodówki, pralki, kuchenki odbywa się w fabryce na linii produkcyjnej. Pracownik zatrudniony na tym stanowisku pracy wykonuje wiele czynności takich jak skręcanie elementów za pomocą urządzeń elektrycznych, stosowanie masy klejącej czy uszczelniającej, a także transportuje poszczególne elementy urządzeń do montażu. Wszystkie te czynności niosą za sobą liczne zagrożenia dla osób je wykonujących. Aby praca ta była bezpieczna należy przede wszystkim zaznajomić pracownika z mogącymi wystąpić zagrożeniami zawodowymi, ale także odpowiednio zorganizować stanowisko pracy. W poniższym artykule znajdziesz wskazówki, jak to zrobić.

Wykroczenia z zakresu bhp oraz rola inspektora pracy – wybrane zagadnienia

Kodeks pracy to minimalny „standard” a właściwie zbiór praw i obowiązków normujący relacje między pracodawcą a pracownikiem - również w sferze technicznego bezpieczeństwa pracy. Uzupełnieniem regulacji kodeksowych są liczne rozporządzenia wykonawcze z zakresu bhp. W sytuacji gdy pracodawca nie przestrzega przepisów - zarówno podstawowego źródła prawa pracy, jak również aktów wykonawczych naraża się na odpowiedzialność wykroczeniową. Uprawnionymi do ścigania wykroczeń przeciwko prawom pracowników są inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy.

227

Zespół cieśni nadgarstka u sprzątaczki – czy to choroba zawodowa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przy rozpoznawaniu chorób zawodowych uwzględnia się choroby ujęte w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że chorobę spowodowało działanie czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy. Zespół cieśni w obrębie nadgarstka to przewlekła choroba obwodowego układu nerwowego wywołana sposobem wykonywania pracy, która znajduje się w wykazie chorób zawodowych. Aby uznać tę chorobę za zawodową, konieczne jest stwierdzenie występowania podczas pracy ruchów monotypowych. Czy wobec tego praca na stanowisku sprzątaczki może doprowadzić do powstania tej choroby?

Środki ochrony indywidualnej dostosuj do odpowiedniej grupy pracowników

Elementem realizacji obowiązku ochrony zdrowia i życia pracowników jest między innymi dostarczenie przez pracodawcę pracownikom niezbędnych środków higieny osobistej. Ilość i rodzaje wydawanych pracownikom środków higieny osobistej są zróżnicowane ze względu na stan środowiska pracy oraz powinny uwzględniać w szczególności stopień zabrudzenia ciała przy wykonywaniu pracy, wymogi higieny osobistej związane z wykonywanymi czynnościami, a także względy wynikające z obowiązku przestrzegania wymogów sanitarnych. Zgodnie z tymi kryteriami można wyróżnić grupy pracowników zróżnicowane ze względu na rodzaj wykonywanej pracy i towarzyszący jej poziom zbrudzenia. Jakie?

226

Stwierdzenie choroby zawodowej przy braku oceny narażenia zawodowego

Wykonanie oceny narażenia zawodowego jest obowiązkiem organów inspekcji sanitarnej, a karta oceny narażenia zawodowego stanowi jeden z najważniejszych dokumentów dla celu stwierdzenia choroby zawodowej. Wskazuje ona w sposób obiektywny stężenia czynników szkodliwych w konkretnym miejscu pracy. Między innymi na podstawie oceny narażenia zawodowego jednostki orzecznicze wydają orzeczenia lekarskie. Co w sytuacji, gdy brak właściwie opracowanej oceny narażenia zawodowego? Czy wnioski zawarte w opiniach lekarskich będą uznane za rozstrzygające w sprawie dotyczącej stwierdzenia u pracownika choroby zawodowej?

Środki ochrony indywidualnej – jakich formalności dopełnić

Pracownikom zostały przekazane do używania osobiste zabezpieczenia. Jakich formalności powinien dopełnić pracodawca, jakie informacje przekazać pracownikom?

225

Prace niebezpieczne pożarowo – czym są i jak się do nich przygotować

Które przepisy definiują prace pożarowo niebezpieczne i co warto wiedzieć na temat powierzania pracownikom takich prac?

Od czego zależy ilość i rodzaj środków ochrony indywidualnej?

Zgodnie z Kodeksem pracy na pracodawcy ciąży obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Jednym z elementów realizacji tego obowiązku jest dostarczenie pracownikom niezbędnych środków higieny osobistej. Od czego zależy ilość i rodzaj tych środków? W jakim dokumencie zawrzeć normy przydziały tych środków?

Bezpieczna praca przy czyszczeniu konstrukcji stalowych – praktyczne wskazówki

Zamierzamy zorganizować prace polegające na czyszczeniu konstrukcji stalowych. Wiadomo, że takie prace związane są z licznymi zagrożeniami dla zdrowia nie tylko pracowników, ale także osób postronnych. Jak w takim razie zapewnić prawidłową organizację pracy, aby pracowników i osobom z otoczenia zapewnić bezpieczeństwo? Jaki wymagania bhp takie prace powinny spełniać?  Jakie środki ochrony indywidualnej zapewnić pracownikom pracującym przy czyszczeniu konstrukcji stalowych?

224

Zespół cieśni nagdarstka u kucharki – czy można uznać za chorobę zawodową

Zawodową etiologię zespołu cieśni nadgarstka, w świetle wiedzy medycznej, można podejrzewać wówczas, gdy czynności wykonywane na stanowisku pracy charakteryzują się szybkimi, wielokrotnie powtarzalnymi w długich przedziałach czasowych, ruchami maksymalnego zginania i prostowania nadgarstków bądź praca wymaga czynności wykonywanych w pozycji stwarzającej ryzyko ucisku na pień nerwu pośrodkowego w kanale nadgarstka. W ocenie zatrudnionej w jednostce oświaty kucharki, zachorowanie przez nią na zespół cieśni w obrębie nadgarstka mogło wynikać z charakteru pracy. Czy taki punkt widzenia jest prawidłowy?

Wytyczne PIP w zakresie wznawiania działalności przedsiębiorstw

Ponieważ powoli zbliża się czas powrotu do normalnego funkcjonowania zakładów pracy, warto się przygotować na ten moment. Przede wszystkim trzeba mieć na uwadze fakt, że bardzo istotne jest podjęcie odpowiednich kroków w zakresie bhp tak, aby w jak największym stopniu zapewnić pracownikom bezpieczeństwo.

223

Wspólna odzież ochronna – możliwa, ale niezalecana

Pracodawca wyposażył pracowników w kilka kurtek „dyżurnych” do pracy w pomieszczeniach o niskiej temperaturze. Były one używane przez różnych pracowników wielokrotnie w trakcie pracy. Jednak takie rozwiązanie przysporzyło mu kłopotów. Zobacz, czy można wyposażyć kliku pracowników we wspólny środek ochrony.

Profilaktyczne badania lekarskie i szkolenia bhp w czasie epidemii koronawirusa

W związku z wejściem w życie ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568), na czas epidemii została uregulowana kwestia profilaktycznych badań lekarskich.

222

Znane są nowe wyższe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy

Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązują nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 3 marca 2020 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. poz. 279) od kwietnia wzrośnie kwota odszkodowań za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu niż dotychczas. Sprawdź nowe kwoty.

Ustawianie rusztowań przy urządzeniach energetycznych – uprawnienia

Nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, które ma wejść w życie we wrześniu br. zalicza  prace budowlane i malarskie do prac pomocniczych przy urządzeniach energetycznych. Czy w takim razie ekipa montująca rusztowania przy urządzeniach objętych zakresem uprawnień przy eksploatacji tych urządzeń, musi również posiadać uprawnienia energetyczne? Ponadto w rozporządzeniu jest mowa o osobie upoważnionej do wykonywania określonych czynności lub prac eksploatacyjnych. Czy wzór został również określony wzór takiego upoważnienia, czy można jednak samemu określić taki wzór?

221

Zagrożenia na stanowisku montera instalacji wodno-kanalizacyjnych

Praca w zawodzie montera instalacji, sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych związana jest przede wszystkim z wykonywaniem prac montażowych tych instalacji, sieci i urządzeń. Często związane jest to z remontami, usuwaniem awarii związanych z eksploatacją instalacji, sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Pracownik na tym stanowisku może również przygotowywać elementy, prefabrykaty w warsztacie, a także wykonywać prace związane z robotami powykonawczymi (np. uporządkowanie terenu prac). Miejsce pracy montera sieci wod.-kan. To zarówno pomieszczenia zamknięte, jak i teren otwarty, w tym często plac budowy. Różnorodność podejmowanych czynności, a także zróżnicowane miejsce pracy wymaga posiadania niezbędnej wiedzy  na temat bezpiecznych metod jej wykonywania. Szczególnie ważne jest zatem uświadomienie pracownikowi zagrożeń, jakie mogą wystąpić w jego pracy.

Zadbaj o dobrą komunikację z uczestnikami szkolenia

Skuteczność szkolenia zależy w głównej mierze od osoby prowadzącego. Jeżeli trener ma szeroko rozwinięte umiejętności komunikacyjne dużo sprawniej I skuteczniej będzie w stanie przekazać swoją wiedzę słuchaczom. Głównie od tego, czy osoba prowadząca szkolenie potrafi wyrażać swoje myśli poprawnie, czy ma szerokie słownictwo albo czy kontroluje to, co i jak mówi zależy przebieg i skutek szkolenia. Sposób komunikacji ma zatem szczególne znaczenie. Szukasz wskazówek, jak nawiązać kontakt z uczestnikami szkolenia? Chcesz wiedzieć, jak kształtować swój autorytet wśród szkolonych osób? A może chcesz udoskonalić metody przekazywania wiedzy podczas szkolenia, aby osiągnąć założone cele szkoleniowe? Poniżej kilka wskazówek.

220

Zwolnienie z pracy pracownika służby bhp za niewywiązywanie się z obowiązków

 Podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy wykryte zostały nieprawidłowości. Inspektor PIP nałożył na pracodawcę karę znacznej wysokości. W związku z powyższym pracodawca zamierza zwolnić pracownika służby bhp zatrudnionego na umowę o pracę. Czy pracodawca może obarczać pracownika służby bhp zarzutem nieprawidłowego wywiązywania się z obowiązków służbowych i domagać się od niego zapłacenia nałożone kary, skoro to pracodawca ponosi odpowiedzialność za bhp w zakładzie pracy?

Wypadki przy pracy a zachowania pracowników

Człowiek jest skomplikowaną istotą. Przeżywa określone stany emocjonalne, poddaje się czynnościom nawykowym, podejmuje zróżnicowane zachowania przyczyniające się do kreowania bezpiecznych bądź niebezpiecznych warunków pracy. Jego właściwości indywidualne, sposób percepcji i oceny ryzyka zagrożenia, przyjmowanie informacji na temat zagrożeń mają wpływ na to, jakie zachowanie wybierze, podejmując się pełnienia obowiązków pracowniczych. Warto pamiętać, że projektując bezpieczne miejsca pracy, należy zwrócić uwagę na to, że jest w nich jeden element, którego do końca nie da się przewidzieć i kontrolować – człowiek. Świadomość ta pozwoli zwrócić większą uwagę na wpływ człowieka na wypadki przy pracy, co w konsekwencji może przyczynić się do bardziej efektywnej i skutecznej profilaktyki wypadkowej.

219

W jaki sposób zakwalifikować zawał serca telepracownika

Pytanie: Telepracownik, pracując w domu, doznał zawału serca. Reanimowany przez zespół pogotowia ratunkowego został przewieziony do szpitala, gdzie następnego dnia zmarł, nie odzyskując przytomności. Czy jest to wypadek przy pracy?

Służba bhp

Służba bhp to wyodrębniona w strukturach zakładu pracy jedno- lub wieloosobowa komórka organizacyjna, w której gestii leży przede wszystkim doradztwo oraz kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W czasie analizy treści zadań służby bhp określonych w rozporządzeniu w sprawie służby bhp można jednak dojść do wniosku, że pracownik służby bhp, mimo wszystko, jest osobą odpowiedzialną za współtworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na obszarze danej organizacji. Pod pojęciem „współtworzenia” kryje się m.in. kontrolowanie warunków pracy oraz przestrzeganie przez pracowników zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Szkolenia bhp w Polsce na niskim poziomie

Jak wynika z informacji Państwowej Inspekcji Pracy i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, jakość szkoleń bhp w Polsce jest na niskim poziomie. Zdaniem Rady Ochrony Pracy należy podjąć zdecydowane kroki zmierzające do zmiany przepisów w zakresie szkoleń bhp, aby poprawić obecną sytuację.

218

Wypadek przy pracy podczas przerwy śniadaniowej

Pytanie: Osoba pracująca na stanowisku administracyjno-biurowym wyszła w przerwie zakupić kanapkę, po czym wróciła i zaczęła zjadać tę kanapkę przy swoim biurku łamiąc nagle zęba – jedynkę. Czy może to zostać uznane jako wypadek przy pracy?

W jaki sposób przygotować ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy operatora komory śrutowniczej

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. Przedstawiamy ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy operatora komory roboczej przeznaczonej do czyszczenia powierzchni – tzw. komory śrutowniczej. Materiał opracowano na podstawie metody RISC SCORE.

Praktyczne przykłady na ciekawe szkolenie bhp

Czy można przeprowadzić szkolenie bhp bez prezentacji? Wielu szkoleniowców nie wyobraża sobie takiej sytuacji. A jest to możliwe. Prezentacje pełnią ważną rolę: zawierają plan szkolenia oraz najważniejsze informacje i określają jego ramy. Jeśli jednak pokazanie jej staje się głównym sposobem prowadzenia zajęć, można być skazanym na porażkę. Tylko 10% informacji, które słyszmy, zostaje zapamiętane. Zdobycie wiedzy przez działanie lub podzielenie się nią z innymi może wzrosnąć aż do 90%. Należy zatem tak przygotować szkolenie, aby odpowiadało naturalnym sposobom uczenia się ludzi dorosłych. Szkolenia, podczas których słuchacze siedzą i słuchają, odchodzą do lamusa. Coraz więcej firm stawia na jakość i wybiera aktywne formy uczenia, a osoby prowadzące szkolenia bhp wykorzystują różne sposoby, żeby zaciekawić uczestników szkoleń.

217

Pracownicy różnych pracodawców w jednym miejscu pracy - praktyczne wątpliwości oraz rola inspektora pracy

Gdy w jednym miejscu w tym samym czasie prace wykonują pracownicy różnych pracodawców, organizacja pracy przekładająca się na kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy nabiera szczególnego znaczenia. Obowiązkiem pracodawców jest właściwa współpraca, która w każdej chwili może być zweryfikowana przez inspektora pracy. Problem w tym, że przepisy kodeksu pracy w sposób niezwykle ogólny regulują wzajemne zasady współdziałania pracodawców - nie odpowiadając na liczne wątpliwości jakie mogą się pojawiać w praktyce.