Kto oceni ryzyko zawodowe pracowników podwykonawcy

Pytanie: Kto powinien ocenić ryzyko zawodowe pracowników podwykonawcy? Czy specjalista ds. bhp firmy zlecającej prace, czy obowiązek leży po stronie podwykonawcy?

abh 216

Zagrożenia na stanowisku kierowcy samochodu osobowego

Wśród zdarzeń, w wyniku których kierowcy samochodów doznają obrażeń lub ponoszą śmierć, najwięcej jest zdarzeń drogowych, w szczególności kolizji z innymi pojazdami lub przeszkodami. Ale do zakresu obowiązków kierowcy samochodu osobowego należą również zadania związane z przygotowaniem samochodu do jazdy, wykonywanie czynności kontrolno-obsługowych, usuwanie drobnych usterek. Im również towarzyszą czynniki niebezpieczne i zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia. Pracownik zatrudniony na stanowisku kierowcy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem go do pracy. W artykule omawiamy zagadnienia, jakie powinieneś omówić w czasie szkolenia dla kierowców.

W jaki sposób przygotować się do oceny warunków pracy biurowej

Dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pracy w każdym przedsiębiorstwie powinna polegać w szczególności na zbieraniu i przetwarzaniu rzetelnych informacji o występujących zagrożeniach i związanym z nimi ryzykiem zawodowym na wszystkich stanowiskach pracy, w tym również na stanowiskach pracy biurowej. Wnioski wynikające z oceny ryzyka zawodowego dają podstawę do podejmowania odpowiednich działań zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków przy pracy.

Szelki bezpieczeństwa obowiązkowe dla pracownika na rusztowaniu

Pytanie: Czy pracując na rusztowaniach, zawsze trzeba być wyposażonym i zapiętym w szelki bezpieczeństwa? w ilu miejscach powinien być zabezpieczony pracownik?

ABH 215

 Blacharz samochodowy- instruktaż stanowiskowy

Blacharz samochodowy jest narażony na wiele czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy. Ze względu na swoją specyfikę praca blacharza samochodowego jest obwarowana wieloma wymaganiami, związanymi z bezpieczeństwem. W trakcie instruktażu stanowiskowego warto położyć duży nacisk na obowiązujące zasady bhp – pozwoli to ukształtować dobre nawyki, które będą procentowały w dalszej pracy. Odpowiednio zrealizowany instruktaż stanowiskowy nie tylko wskazuje zagrożenia, ale przede wszystkim sposoby ich unikania, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa wykonywanej pracy. W artykule przedstawiamy zagadnienia, jakie należy omówić podczas szkolenia wstępnego bhp.

Sprawdź, na jakie zagrożenia narażony jest opiekun medyczny

Opiekun medyczny to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Z racji wykonywania swoich obowiązków narażony jest na wiele zagrożeń zawodowych, w tym ryzyko kontaktu z czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi oraz obciążenia psychofizyczne związane z wykonywaną pracą.

Od marca 2020 roku nowe przepisy dotyczące bhp przy urządzeniach energetycznych

Już jest nowe rozporządzenie w sprawie bhp przy urządzeniach energetycznych. Przepisy zostały uchwalone i opublikowane w Dz.U. z 2019 r. poz. 1830, lecz jeszcze nie obowiązują. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 26 marca 2020 r. Jednocześnie do tego czasu funkcjonować będzie dotychczasowe rozporządzenie ministra gospodarki z 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. poz. 492).

ABH 214

Zmiany dotyczące równego traktowania i mobbingu

7 września 2019 r. weszły w życie zmiany do kodeksu pracy dotyczące m.in. przepisów o mobbingu oraz równego traktowania. W myśl tych zmian mobbingowany pracownik będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie niezależnie od tego, czy stosunek pracy trwa, czy też został rozwiązany. Dzięki tym zmianom podwładni będą mogli łatwiej realizować swoje uprawnienia pracownicze.

Zmiana liczby stron nowego wzoru protokołu powypadkowego – czy możliwa

Zdarzenie, jakim jest wypadek przy pracy, nakłada na zespół powypadkowy obowiązek przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, a następnie na jego podstawie sporządzenia protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Czy protokół powypadkowy w zakresie objętości musi odpowiadać dokładnie wzorowi z rozporządzenia?

Wkrótce nowy wzór zaświadczenia o ukończeniu szkoleń inspektorów ochrony ppoż.

Do uzgodnień międzyresortowych trafiły propozycje zmian do rozporządzenia w sprawie szkoleń inspektorów ochrony ppoż. Zmiany może nie będą spektakularne, ale z całą pewnością ułatwią nieco pracę podmiotom organizującym szkolenia i osobom je wypisującym. Nie spowodują również utrudnień dla samych inspektorów ochrony ppoż. i ograniczą się wyłącznie do wzoru samych zaświadczeń. Zobacz, co prawdopodobnie zmieni się we wzorach.

ABH 213

Szara strefa zatrudnienia Ukraińców a bezpieczeństwo pracy

Jak wynika z raportu „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2018” opracowanego przez Koalicję Bezpieczni w Pracy, spośród badanych obywateli Ukrainy 43 proc. było zatrudnionych na podstawie umowy na czas określony, a tylko 22 proc. na czas nieokreślony. Stosunkowo wysoki odsetek cudzoziemców pracujących bez umowy (14 proc.) można tłumaczyć nadreprezentacją w badanej próbie pracowników z sektorów, gdzie rzeczywiście taki problem występuje, również w odniesieniu do polskich pracowników. Działy te to gastronomia i hotelarstwo czy pomoc w gospodarstwie domowym – mówi Jan Obojski, pełnomocnik ds. Zarządzania Logistycznego w ILS Grupa InterCars, członek Koalicji Bezpieczni w Pracy. W wyniku opieszałości urzędów ta tendencja może się pogłębiać.

Ocena stanu ochrony ppoż. w firmie

Pracodawca, aby móc prawidłowo zarządzać firmą, powinien posiadać niezbędne informacje dotyczące m.in. stanu ochrony ppoż. w jego zakładzie pracy. Informacje te musi otrzymać w dokonywanej corocznie ocenie stanu ochrony ppoż. Ocena taka powinna zawierać przedstawione poniżej dane.

Jedno miejsce pracy, pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców a zachowanie właściwych zasad współdziałania w zakresie bhp

Gdy w jednym miejscu w tym samym czasie prace wykonują pracownicy różnych pracodawców, organizacja pracy przekładająca się na kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy nabiera szczególnego znaczenia. Obowiązkiem pracodawców jest właściwa współpraca, która w każdej chwili może być zweryfikowana przez inspektora pracy. Problem w tym, że przepisy Kodeksu pracy w sposób niezwykle ogólny regulują wzajemne zasady współdziałania pracodawców – nie odpowiadając na liczne wątpliwości, jakie mogą się pojawiać w praktyce.

ABH 212

Zawiadomienie PIP oraz prokuratury o wypadku przy pracy pracownika tymczasowego

Pytanie: Wypadek przy pracy nie zawsze jest wyłączną sprawą miedzy pracodawcą a pracownikiem poszkodowanym. W przypadku wypadków ciężkich, śmiertelnych oraz zbiorowych przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek dokonania niezwłocznego zawiadomienia PIP oraz prokuratury. Sprawa komplikuje się w przypadku zatrudnienia pracownika tymczasowego. Rolą pracodawcy użytkownika jest ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku. Czy na pracodawcy użytkowniku ciąży również prawny obowiązek zawiadomienia o zdarzeniu?

Szkolenie okresowe bhp malarza budowlanego

Ze względu na bardzo szeroki zakres prac, stosowanie różnych technologii malowania, a przede wszystkim z powodu wykonywania prac na wysokości, zajęcie malarza jest niebezpieczne pod względem wypadkowym i chorobowym. Malarz budowlany wykonuje prace na obiektach nowych i remontowanych, wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. Takie uwarunkowania, a także duża wypadkowość w branży budowlanej, wymagają okresowego przypominania pracownikowi o wymaganiach bhp i sposobach bezpiecznego wykonywania prac w różnych warunkach. Przedstawiamy wzorcowy artykuł, dzięki któremu sprawnie i skutecznie przeprowadzisz szkolenie okresowe dla tej grupy pracowników.

Kontuzja na boisku może zostać potraktowana jak wypadek przy pracy

Czy możliwe jest uznanie za wypadek przy pracy zdarzenia o charakterze urazowym – zerwania więzadła krzyżowego kolana – któremu uległ pracownik podczas meczu piłki nożnej? Mecz był rozgrywany na stadionie klubu sponsorowanego przez zakład pracy poszkodowanego. Poszkodowany jako przedstawiciel handlowy uczestniczył w grze dobrowolnie – po szkoleniu zawodowym, będąc w tym czasie w delegacji.

ABH 211

Pierwsza pomoc w razie oparzeń

Oparzenia są niestety częstą przyczyną różnych urazów, które dotykają pracowników. Jak udzielać pierwszej pomocy ofiarom oparzeń ? Jakie zachowania są w takich przypadkach niedopuszczalne i których należy się wystrzegać, by jeszcze bardziej nie zaszkodzić osobie poszkodowanej?  

Jak zorganizować ćwiczenia sprawdzające organizację i warunki ewakuacji

Przygotowując praktyczne ćwiczenia sprawdzające warunki i organizację ewakuacji, należy określić ich cel oraz zakres. Celem jest m.in. sprawdzenie reakcji ewakuowanych na sytuację potencjalnego zagrożenia pożarowego, procedury alarmowej, systemu sygnalizacji pożarowej, dopracowanie elementów współdziałania ze strażą pożarną. Na tej podstawie opracowuje się scenariusz ćwiczeń.

Dodatek za prace w warunkach szkodliwych należy wypłacać także pracownikom czasowo delegowanym do takich prac?

Pytanie: Czy pracownik czasowo oddelegowany do prac gospodarczych na terenie zewnętrznym, np. do koszenia trawy, powinien mieć wypłacany dodatek za prace w warunkach szkodliwych?

ABH 210

Nowy tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych

Od 1 czerwca obowiązuje rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii z 21 maja 2019 r., które określa m.in. tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposób i tryb przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Głównym celem tego rozporządzenia jest poprawa bezpieczeństwa osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne. Sprawdź, jak przebiega teraz egzamin i jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o przeprowadzenie postępowania. Dowiedz się również, przy obsłudze/konserwacji, których rodzajów urządzeń technicznych wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacyjnym.

Dlaczego rozwój branży logistycznej to wyzwanie dla służby bhp

 Prawie 50 tys. – tyle wynosi liczba nowych miejsc pracy utworzonych w transporcie i gospodarce magazynowej w 2018 roku, podaje GUS. Jest to niezwykła szansa rozwoju branży, a jednocześnie wyzwanie z zakresu bhp. Niestety branża logistyczna znajduje się w czołówce branż najbardziej wypadkowych. Z czym należy się zmierzyć, pracując w tej branży, i na co zwrócić największą uwagę, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy?

ABH 209

Właściwe wyposażenie kabiny żurawia i zapewnienie oświetlenia terenu pracy

16 maja upłynął termin dla pracodawców na zapewnienie odpowiedniego wyposażenia dla żurawi wieżowych i szybkomontujących. tego dnia weszły bowiem w życie dwa przepisy rozporządzenia ministra przedsiębiorczości i technologii z 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących (Dz.U. poz. 2147), dla których wydłużone było do 6 miesięcy, vacatio legis.

Wkrótce zmiana przepisów dotyczących uprawnień do obsługi wózków jezdniowych

Już niedługo powinna zniknąć niejasność przepisów  w zakresie zdobywania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych. ministerstwo Przedsiębiorczości i technologii przygotowało projekt zmian do obowiązującego od niedawna nowego rozporządzenia w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Projektowane zmiany mają rozwiać wątpliwości interpretacyjne w zakresie wymagań dla operatorów obsługujących wózki jezdniowe z napędem silnikowym.

Nadchodzą zmiany w Kodeksie pracy dotyczące m.in. równego traktowania i mobbingu

Mobbingowany pracownik będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie niezależnie od tego, czy stosunek pracy trwa, czy też został rozwiązany przez pracodawcę. Sejm pracuje nad zmianami w Kodeksie pracy dotyczącymi m.in. przepisów o mobbingu oraz równego traktowania. Zmiany te mają ułatwić pracownikom realizację uprawnień pracowniczych, a jednocześnie nie nakładają na pracodawcę dodatkowych obowiązków.

ABH 208

Salon Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle – bogate ekspozycje, unikalna wiedza

W dniach 4–7 czerwca 2019 r. zapraszamy do Salonu Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle, odbywającego się w ramach największych w kraju targów przemysłowych ITM Polska. W trakcie wydarzenia będzie można nie tylko zapoznać się z nowościami branżowymi na stoiskach wystawców, ale także wziąć udział w licznych konferencjach i debatach poświęconych kulturze bezpieczeństwa. Nie zabraknie także porad ekspertów. Salon odbywa się w tym roku pod patronatem medialnym Portalu BHP. Sprawdź, jakie atrakcje przygotowali organizatorzy.

Bezpieczeństwo pracy cudzoziemców w Polsce zagrożone?

Jak wynika z debaty zorganizowanej przez Koalicję Bezpieczni w Pracy dotyczącej bezpieczeństwa pracy cudzoziemców w Polsce, potrzebne są pilne zmiany w Kodeksie pracy w tym zakresie.  Coraz więcej cudzoziemców wchodzi na polski rynek pracy,  a to stawia nowe wyzwania szczególnie w kontekście zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom.

ABH 207

Szkolenia bhp po zmianach w rozporządzeniu w sprawie szkoleń bhp?

Wkrótce czekają nas zmiany w rozporządzeniu w sprawie szkoleń bhp. Jedna z nich odnosi się do pojęcia jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie bhp w postaci osoby fizycznej. Wśród czytelników zrodziło się zatem pytanie: czy posiadając wpis w działalności gospodarczej: PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane, będzie można po zmianach dalej organizować szkolenia z zakresu bhp, będąc osobą fizyczną?

PIP o wypadkach przy pracy na budowach

PIP w 2018 roku przeprowadziła ponad 7 tys. kontroli placów budów. Aż w 90% przypadków inspektorzy pracy musieli sięgnąć po decyzję administracyjną, aby uregulować nieprawidłowości związane z bezpieczeństwem pracy. Oznacza to, że tylko na 10% polskich budów praca zorganizowana jest bezpiecznie. Poznaj zatem najczęściej identyfikowane nieprawidłowości przyczyniające się do wypadków na polskich budowach.

ABH 206

Nowy wzór protokołu powypadkowego zgodny z RODO

Już niebawem będzie nowy wzór protokołu powypadkowego. Resort pracy zamierza dostosować ten dokument do wymogów RODO. W nowym wzorze zostanie zminimalizowana liczba przetwarzanych danych osobowych (zarówno pracodawcy, jak  i poszkodowanego pracownika). Sprawdź, które dane zostaną usunięte.  

Młodociany i pełnoletni w jednej osobie – czy podlega ochronie pracy młodocianych

Zatrudnianie młodocianych, czyli osób, które nie osiągnęły 18 lat, podlega istotnym ograniczeniom w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy. W praktyce istnieje jednak możliwość osiągnięcia pełnoletności przed osiągnięciem powyższego wieku. Czy w takim przypadku pracodawca ma prawo odstąpić od stosowania przepisów ochronnych w zakresie bhp oraz organizacji czasu pracy, która przekłada się na bezpieczeństwo jej wykonywania?

Już wkrótce nowy wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia bhp i karty szkolenia wstępnego

Do opiniowania trafił właśnie projekt rozporządzenia zmieniającego obecnie obowiązujące przepisy rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz nowych wzorów zaświadczenia o ukończeniu szkolenia bhp i karty szkolenia wstępnego zaktualizowane oraz dostosowane do niedawno zmienionych przepisów zostaną m.in. przepisy dotyczące szkoleń okresowych. Na czym mają polegać zmiany?

ABH 205

Zwolnienie ze szkoleń okresowych pracowników biurowych a ocena ryzyka zawodowego

Nowe przepisy Kodeksu pracy dają możliwość odstępstwa od zapewniania szkoleń okresowych bhp pracownikom administracyjno-biurowym. Jedną z przesłanek, które to umożliwiają, są dane wynikające z oceny ryzyka. Istnieje duża szansa, że w przeważającej większości przypadków ocena zarówno bieżąca, jak i jej aktualizacja dostarczą informacji pozwalających na takie zwolnienie ze szkoleń okresowych. Przełoży się to zapewne na oszczędności pracodawcy. Co jednak należy mieć na uwadze w takim przypadku?

Kiedy występuje nieszczęśliwy wypadek z udziałem urządzenia transportu bliskiego

Eksploatujący urządzenie techniczne jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić organ właściwej jednostki dozoru technicznego o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia lub nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją. Od niedawna obowiązuje nowa definicja nieszczęśliwego wypadku związanego z eksploatacją urządzeń transportu bliskiego, która ogranicza obowiązek informacyjny względem UDT do przypadków, w których wystąpiły obrażenia ciała lub śmierć.

Brak regulacji przejściowych w zakresie odstępstw od szkoleń okresowych

Część pracodawców zatrudniających pracowników administracyjno-biurowych może odstąpić od zapewniania im szkoleń okresowych, zakładając, iż spełniają wszystkie przesłanki, od których takie odstępstwo zależy. Nowe regulacje Kodeksu pracy są niestety bardzo ogólne i nie zawierają przepisów przejściowych. Może to powodować wątpliwości w zakresie ważności dotychczasowych szkoleń okresowych oraz konieczności ich przeprowadzania – w przypadku gdy termin ich zapewnienia przypada w niedalekiej przyszłości lub gdy pracodawca nie zapewnił ich w 2018 roku.

ABH 204

Bezpieczna i higieniczna praca na stanowisku montera urządzeń AGD

Praca na linii produkcyjnej w fabryce urządzeń AGD niesie za sobą wiele zagrożeń dla osób wykonujących tę pracę. monter narażony jest na szereg zagrożeń zawodowych, ryzyko kontaktu z czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi oraz obciążenia psychofizyczne związane z wykonywaną pracą.

Instrukcja bhp montera urządzeń AGD

Przykładowa instrukcja bhp montera urządzeń AGD. Wykorzystanie wymaga dostosowania do warunków panujących w zakładzie pracy.

ABH 203

Bhp na stanowisku strażnika miejskiego

Praca strażnika miejskiego polega na nadzorze i utrzymaniu porządku w mieście, patrolowaniu terenów miejskich, obserwowaniu zachowań ludzi, interweniowaniu na wniosek oraz z inicjatywy własnej, współpracy z pracownikami urzędu miasta oraz instytucjami nadzorczo-porządkowymi (w szczególności z policją), składaniu raportów, wnioskowaniu o dalsze prowadzenie spraw, przeprowadzaniu rozmów i wyjaśnianiu spraw, a także uczestniczeniu w szkoleniach specjalistycznych.

ABH 202

Poznaj sposoby na eliminację stresu w pracy

Stres związany z pracą znalazł się na 2 miejscu wśród problemów, na które uskarżają się pracownicy. Dotyka on około 28% pracowników. Stanowi jednocześnie jeden z najtrudniejszych czynników do kontroli ze względu na brak praktycznej możliwości konstruowania wskaźników dopuszczalnego narażenia na zagrożenia psychospołeczne w środowisku pracy, jak się to dzieje w przypadku szkodliwości fizycznych czy chemicznych.