abh 201

Czy wiesz, jak oszacować ryzyko zawodowe pracownika drukarni

Drukarz wykonuje swą pracę przy użyciu różnego rodzaju maszyn poligraficznych, np. offsetowych, typograficznych, fleksograficznych, do sitodruku, do sztancowania, falcerek, zszywarek, gilotyn, bigówek. Do zakresu jego obowiązków należą również czynności przygotowawcze do druku, np.: wykonanie klisz typograficznych, naświetlenie i wytrawienie sit do sitodruku, naświetlenie i wywołanie płyt offsetowych, a także wykonanie prac introligatorskich, ręczne składanie czcionek w kasetach do pras typograficznych, krojenie papieru do druku, transport papieru.

abh 200

Czy ogrzewanie i wentylacja mają wpływ na wydajność pracy?

Przepisy nie określają maksymalnej temperatury w pomieszczeniach i miejscach pracy, ale trzeba pamiętać o kilku ważnych zasadach. Chodzi tu m.in. o zależność między ciężkością wykonywanej pracy a temperaturą zbliżoną do optymalnej, a także o tym, że od odpowiedniego oświetlenia magazynu zależy nie tylko jakość, ale również komfort pracy.

abh 199

Na czym polega profilaktyka zatruć chemicznych i biologicznych zagrożeń zawodowych

Zatrucia zawodowe są na ogół przewlekłe. Powstają na skutek wchłaniania niewielkich dawek chemikaliów, choć mogą być także powodowane przez szkodliwe czynniki biologiczne.

abh 198

Jakie środki ostrożności należy stosować podczas pracy w laboratorium chemicznym

Praca w laboratorium chemicznym wiąże się ze specyficznymi zagrożeniami, a to z uwagi na właściwości często niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin. Dotyczy to bez wyjątku wszystkich laboratoriów chemicznych, także tych, które funkcjonują jako szkolne pracownie chemiczne.

abh 197

Sprawdź, jakie dokumenty powinien przygotować specjalista ds. bhp w szkole

Warto sporządzić zakładową dokumentację dotyczącą bhp, korzystając z przykładowej listy przedstawionej poniżej.

abh 196

Zleceniobiorcę można obciążyć obowiązkami bhp, ale tylko na mocy dwustronnej umowy

Wielu pracodawców zatrudnia pracowników na umowę zlecenie. W takich przypadkach rodzi się pytanie, którymi obowiązkami w zakresie bhp – wymienionymi w art. 211 Kodeksu pracy – pracodawca-zleceniodawca, możesz obciążyć osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy? Czy zleceniodawca może oczekiwać od zleceniobiorcy wykonania wstępnych badań lekarskich bądź szkoleń bhp lub zakupienia środków ochrony indywidualnej we własnym zakresie?

Jaki wpływ ma stres na bezpieczeństwo i higienę w procesach pracy

Przedstawiamy wiele pouczających oraz praktycznych wskazówek dotyczących radzenia sobie ze stresem – tak dla pracowników, jak i służby bhp. Przecież praca w służbie bhp to wyjątkowo stresujące zajęcie, o czym z pewnością akurat nas nie trzeba zbytnio przekonywać...

Jak w prosty sposób można zapobiegać porażeniom prądem elektrycznym w zakładzie pracy ?

Aby skutecznie zminimalizować ryzyko porażeń prądem elektrycznym, należy okresowo przeprowadzić tzw. krytyczną analizę wykonywanych przez pracowników czynności, zwłaszcza tych rutynowych, przeprowadzanych szybko, czasem nawet w stresie.

abh 195

Zbierając dane świadków wypadku przy pracy pamiętaj o nowych przepisach RODO i uniknij ich naruszenia

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych, RODO, budzą wiele wątpliwości, także w kwestiach bhp. Będąc członkiem zespołu powypadkowego zastanawiasz się, jak wobec nowych przepisów RODO wygląda przekazanie poszkodowanemu dokumentacji powypadkowej z danymi świadków? Które z danych osobowych świadków są niezbędne w informacji uzyskanej od świadka, w dokumentacji powypadkowej? Rozwiejemy Twoje wątpliwości i uchronimy Cię od naruszenia przepisów RODO i ewentualnych konsekwencji.

Wykonywanie czynności na rzecz innego podmiotu niż pracodawca a wypadek przy pracy

Sporo wątpliwości w praktyce budzi kwestia tego, czy można uznać za wypadek przy pracy zdarzenie, do którego doszło podczas wykonywania czynności na rzecz podmiotu innego niż pracodawca w czasie i miejscu pracy. Poznaj stanowisko, jakie zajął w tej materii Sąd Najwyższy.

Sprawdź, najbardziej zagrożone branże i miejsca pracy w 2017 r.

Z opublikowanego przez GUS badania warunków pracy w 2017 r. wynika, że najtrudniejsze warunki pracy mają pracownicy w województwie śląskim. Co siódma osoba pracowała tam w warunkach zagrożenia.  Pracownicy w województwie mazowieckim mają najbezpieczniejsze warunki pracy – tu co dwudziesta dziewiąta osoba była narażona na pogorszenie stanu zdrowia. Natomiast, co szósta osoba zatrudniona w warunkach zagrożenia to kobieta.

abh194

W jaki sposób ograniczać uciążliwe działanie czynników stresogennych w miejscu pracy ?

Przykłady dobrych praktyk stanowią propozycję i sugestię sposobów ograniczania uciążliwego działania czynników stresogennych. Należy jednak pamiętać o indywidualnym podejściu i strategie zaradcze dostosować do specyfiki danego zakładu pracy, stanowiska pracy i do indywidualnego pracownika. Jest to konieczne, gdyż psychospołeczne warunki pracy mogą stanowić zagrożenie, ale nie muszą. 

W jaki sposób Carlsberg działa w zakresie bhp ?

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy jest nie tylko obowiązkiem każdego pracodawcy, ale też gwarancją efektywności przedsiębiorstwa. W związku z tym Carlsberg Polska wprowadza szereg procedur bezpieczeństwa oraz programów i kampanii budujących kulturę i świadomość pracowników w tym zakresie. Celem Carlsberg jest zredukowanie do ZERA wypadków w browarach Grupy. Zobacz, jakie działania podejmuje w związku z tym firma, aby osiągnąć wytyczony cel.

Środki ochrony oczu i twarzy- wskazania do stosowania, dobór, konserwacja

Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy powinien w pierwszym rzędzie być realizowany przez likwidację zagrożeń i uciążliwości, a dopiero, wówczas, gdy nie możliwości ich uniknięcia - przez stosowanie ochron zbiorowych, a gdy tych nie da się zastosować - przez wprowadzenie ochron indywidualnych.

abh193

Wysokie kary za nieprzestrzeganie ochrony danych osobowych

Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) niosą ze sobą bardzo poważne zmiany w tej kwestii. Proces wdrożenia jest bardzo skomplikowany i wymaga licznych zadań do wykonania. Każda, kto przetwarza dane osobowe, musi działać zgodnie z nowymi przepisami od 25 maja 2018 roku. Za ich nieprzestrzeganie grozić będą bardzo wysokie kary. Już teraz zapoznaj się z nowymi przepisami i dostosuj swoje procedury do nowych wymogów prawnych.

W jaki sposób wentylacja w magazynie wpływa na wydajność pracy?

Przepisy nie określają maksymalnej temperatury w pomieszczeniach i miejscach pracy, ale trzeba pamiętać o kilku ważnych zasadach. Chodzi tu m.in. o zależność między ciężkością wykonywanej pracy a temperaturą zbliżoną do optymalnej, a także o tym, że od odpowiedniego oświetlenia magazynu zależy nie tylko jakość, ale również komfort pracy.

W jaki sposób udzielić pierwszej pomocy osobie z urazem narządów wewnętrznych?

Jak prawidłowo udzielać takiej pomocy w przypadkach urazów narządów wewnętrznych – mózgu, serca, płuc czy trzewi – powodujących reakcję wstrząsową, do czasu przybycia profesjonalnej pomocy medycznej?  Wskazówki te może komuś uratować życie...

abh192

W jaki sposób zarządzać bezpieczeństwem żywności?

System HACCP jest podstawowym narzędziem służącym do zarządzania bezpieczeństwem żywności w którym ocenia się możliwości wystąpienia zagrożeń oraz określa metody ich eliminacji w czasie produkcji żywności. Postępowanie, zgodnie z procedurami systemu HACCP, ma doprowadzić do identyfikacji i oszacowania skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich procesów produkcji i dystrybucji żywności. Celem tego systemu jest też określenie sposobów ograniczania tych zagrożeń oraz ustalenie działań naprawczych.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku dekarza

Przedstawiamy ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy dekarza (montera pokryć dachowych blaszanych na terenie budowy). Materiał opracowano na podstawie metody RISC SCORE. 

Nowe rozporządzenie w sprawie bhp w odlewniach metali

Na podstawie przeprowadzonych kontroli w zakładach odlewniczych Państwowa Inspekcja Pracy w swoim rocznym sprawozdaniu wskazała potrzebę zastąpienia aktualnie obowiązującego rozporządzenia nowym, które uwzględnia aktualny stan techniki i nowoczesne technologie.

191

Łączne pomiary czynników szkodliwych na stanowisku kierowcy wózka jezdniowego

Pytanie: Czy jest jakaś podstawa prawna (norma), która nakazuje, aby na stanowisku pracy kierowcy wózka jezdniowego zawsze wykonywać łącznie pomiary hałasu, drgań ogólnych i pyłów? Podczas kontroli z PIS stwierdzono, że wykonanie tylko pomiarów drgań ogólnych na ww. stanowisku to za mało, gdyż brakuje wyników pomiaru pyłów i hałasu.

Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych a praca sprzątaczek oraz praca na wysokości

Pytanie: Przygotowuję w swoim zakładzie pracy wykaz prac szczególnie niebezpiecznych. Wstępnie zaklasyfikowałem do tych prac: 1. Prace sprzątaczek używających substancji i preparatów chemicznych – popularne detergenty do sprzątania (materiały niebezpieczne). 2. Prace pracowników obsługi, pracujących dorywczo na drabinie do i powyżej 2 m oraz obsługujących elektrowciąg łańcuchowy na rampie załadunkowo-rozładunkowej, na wysokości 4 m. Prace na wymienionych stanowiskach, wykonywane są najczęściej przez pojedyncze osoby, zwłaszcza podczas pracy na rampie załadunkowo-rozładunkowej. Jak w takiej sytuacji zapewnić bezpośredni nadzór nad tymi pracami czy instruktaż obejmujący m.in. imienny podział pracy i kolejność wykonywania zadań, skoro w firmie tylko niewielu pracowników jest zdolnych wykonywać takie obowiązki?

W jaki sposób walczyć ze stresem w miejscu pracy?

Wszechobecna presja czasu, nastawienie na realizację coraz bardziej skomplikowanych i nowych zadań, a także problemy decyzyjne w niepewnych warunkach osiągnięcia sukcesu, brak poczucia bezpieczeństwa stałości zatrudnienia, nastawienie na rywalizację oraz zysk czy zbyt niskie zarobki w stosunku do włożonego wysiłku, oto niektóre z licznych bodźców powodujących zwiększenie stresu w miejscu pracy.

190

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Ostatnie duże zmiany w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.), weszły w życie z początkiem bieżącego roku. Choć w głównej mierze odnoszą się do działań inwestorów i projektantów, to jest kilka, które są również interesujące z punktu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż.

Zastępca kierownika członkiem zespołu powypadkowego?

Pytanie: Czy zastępca kierownika może być w zespole powypadkowym jako przedstawiciel pracowników? Jako zastępca kierownika ma upoważnienie pracodawcy do podpisywania umów o pracę.

W jaki sposób skutecznie zmniejszyć ryzyko wypadków przy pracach na wysokości

Upadek z wysokości to zazwyczaj ciężkie kalectwo lub śmierć. Dlatego tak ważne jest prawidłowe, zgodne z przepisami i zasadami bhp organizowanie oraz prowadzenie prac na wysokości.

189

Wszystko o hałasie w odpowiedziach na pytania Czytelników bhp w firmie

W Polsce na szkodliwe bądź uciążliwe oddziaływanie hałasu jest narażonych znacznie ponad 10 milionów osób. Z przeprowadzanych w przemyśle badań wynika, że na 1000 zatrudnionych osób 45 jest narażonych na hałas mogący powodować trwałe ubytki słuchu, co potwierdzane jest liczbą przypadków zawodowego uszkodzenia słuchu. Dane te pokazują, że od lat zawodowe uszkodzenie słuchu zajmuje czołowe miejsce na tej liście i stanowi prawie 30% ogólnej liczby zarejestrowanych przypadków chorób zawodowych. Należy pamiętać, że powstawanie uszkodzeń słuchu jest najczęściej procesem powolnym – ubytki słuchu pojawiają się stopniowo. Z tego powodu osoby narażone na nadmierny hałas z reguły nie dostrzegają jego negatywnego oddziaływania aż do momentu, w którym osoba ma problemy ze zrozumieniem mowy, nie słyszy niektórych głosek albo ustawia radio czy telewizor na wysoki poziom dźwięku. Tak więc zaczyna się już pojawiać u nich proces nieodwracalnego uszkodzenia słuchu. Artykuł przedstawia odpowiedzi naszych ekspertów na pytania Czytelników dotyczące hałasu.

Substancje chemiczne w pytaniach i odpowiedziach

Artykuł przedstawia odpowiedzi naszych ekspertów na pytania Czytelników dotyczące substancji chemicznych.

Odpowiedzialność w sferze bhp za montaż azotu może być solidarna

Pracodawca i zakład, na którego terenie pracodawca wykonywał czynności zlecone umową, ponoszą odpowiedzialność solidarną za szkodę wyrządzoną pracownikowi poszkodowanemu w wypadku przy pracy, jeżeli oba te podmioty odpowiadają na podstawie art. 435 kc – orzekł Sąd Najwyższy 11 marca 2004 r., sygn. akt II UK 260/03.