186

Odmrożenia i oparzenia – jak zapobiegać i jak pomagać poszkodowanym

Oparzenia, odmrożenia czy wychłodzenia są niestety częstą przyczyną różnych urazów, które dotykają pracowników. Jak udzielać pierwszej pomocy ofiarom oparzeń, odmrożeń i wychłodzenia?Jakie zachowania są w takich przypadkach niedopuszczalne i których należy się wystrzegać, by jeszcze bardziej nie zaszkodzić osobie poszkodowanej?

185

Bhp na stanowisku pracownika odśnieżającego

W pracy przy odśnieżaniu bardzo często zdarzają się wypadki pole- gające przede wszystkim na poślizgnięciach, upadkach, które często kończą się złamaniami bądź zranieniami. Liczba takich wypadków każdej zimy dobitnie pokazuje, jak ważne jest dokładne i bezpieczne przygotowanie pracownika do pracy i samego miejsca pracy.

184

Ogrzewanie w pomieszczeniach pracy

Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Przede wszystkim należy zapewnić odpowiednią temperaturę i zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami cieplnymi oraz nasłonecznieniem. Jak to zrobić? Ile wynoszą minimalne temperatury w poszczególnych rodzajach pomieszczeń pracy i czego dotyczą wymagania techniczne w zakresie ogrzewania?

183

Jakie są sposoby na walkę ze stresem?

Wszechobecnapresjaczasu, nastawienie na realizację coraz bardziej skomplikowanych i nowych zadań, a także problemy decyzyjne w niepewnych warunkach osiągnięcia sukcesu, brak poczucia bezpieczeństwa stałości zatrudnienia, nastawienie na rywalizację oraz zysk czy zbyt niskie zarobki w stosunku do włożonego wysiłku – oto niektóre z licznych bodźców powodujących zwiększenie stresu w miejscu pracy.

180

Wpływ środowiska gorącego na sprawność pracownika

Temperatura ma największy wpływ na rodzaj i zakres zmian spraności człowieka – tak wskazują badania. Największe obniżanie jakości wykonywanych zadań motorycznych zaobserwowano w środowisku o zakresie temperatur 30-35ºc. dla zadań wymagających czujności i uwagi optymalną temperaturą jest 26,7ºc, a dla zadań wymagają- cych oceny czasu, refleksu i obserwacji temperaturą tą jest 29,4ºc.

Od 5 lipca nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej

W lipcu weszła w życie ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Zmienia ona zasady wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

Niezapewnienie bezpieczeństwa i higieny w pracy może być potraktowane jako naruszenie dóbr osobistych pracownika

Powierzenie przez pracodawcę wykonywania czynności w zagrzybionym i stęchłym środowisku (sali dydaktycznej) może być traktowane jako przejaw naruszenia dóbr osobistych pracownika (nauczyciela akademickiego) oraz stanowić podstawę do zasądzenia na jego rzecz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę niemajątkową. Takie wnioski można wyciągnąć z wyroku Sądu Najwyższego z 10 stycznia 2017 r., sygn. akt III PK 37/16.

174

Zasady bhp przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych na budowie

Wykonywanie pracy na budowie przy użyciu maszyn i innych urządzeń technicznych niesie za sobą wiele zagrożeń dla zdrowia i życia obsługujących je pracowników, a także dla osób postronnych. Aby te prace przebiegały w sposób bezpieczny, bardzo ważne jest przestrzeganie przy nich zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy.

173

Obsługa techniczna wózków podnośnikowych

Eksploatacja wózków podnośnikowych jest zadaniem, którego organizacja i realizacja ma zapewnić sprawność wózka przez cały okres jego użytkowania. Wózek, jak każde urządzenia techniczne, może ulec uszkodzeniu, a jego elementy ulegają zużyciu naturalnemu - i to mimo starań obsługi i przeprowadzania okresowej konserwacji. Dlatego każdy zakład eksploatujący wózki podnośnikowe powinien być przygotowany na konieczność przeprowadzania napraw bieżących, remontów okresowych czy poawaryjnych.

172

Jak i kiedy stosować indywidualne środki ochrony słuchu

W Polsce na szkodliwe bądź uciążliwe oddziaływanie hałasu jest narażonych znacznie ponad 10 milionów osób. Z przeprowadzanych w przemyśle badań wynika, że na 1000 zatrudnionych osób 45 jest narażonych na hałas mogący powodować trwałe ubytki słuchu, co potwierdzane jest liczbą przypadków zawodowego uszkodzenia słuchu Dane te pokazują, że od lat zawodowe uszkodzenie słuchu zajmuje czołowe miejsce na tej liście i stanowi prawie 30% ogólnej liczby zarejestrowanych przypadków chorób zawodowych.